JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 14/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. května 2008 stížnost obviněného A. H. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 4. 2008, sp. zn. 2 To 28/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného A. H. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 41 T 18/2007, byl obviněný A. H. uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1, 2 tr. zák. a trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k povinnosti nahradit škodu.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání jak obviněný, tak státní zástupce a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného A. H. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. 4. 2008, sp. zn. 2 To 28/2008, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného A. H. nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný A. H. stížnost s tím, že u něj důvod předstižné vazby není dán, a žádá o propuštění na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného usnesení i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný A. H. byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 4. 2007, sp. zn. 37 Nt 23/2007, z důvodů uvedených v § 67 písm. b), c) tr. řádu. Později byl ve vazbě již jen z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dalšího řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby předstižné. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnou trestnou činností, za kterou mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Hrozba trestu, spolu s charakterem žalované trestné činnosti a skutečností, že obviněný byl v minulosti již soudně trestán, v době rozhodování o vazbě činila obavu, že by obviněný na svobodě trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, reálnou. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného A. H. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem veškeré úvahy o důvodnosti vazby obviněného A. H. zbytečné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 4. 2008 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a nástupem do výkonu trestu vazba obviněnému končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. May 2008