JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 13/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. května 2008 stížnost obviněného J. Š. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 2 To 3/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. Š. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 3 T 4/2007, byl obviněný J. Š., ve skupinové věci šesti osob, uznán vinným trestnými činy loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák., nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák., loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák., porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 3 tr. zák., krádeže podle § 247 odst. 1, 2, 3 písm. a) tr. zák., poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 3 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. Š., další tři obvinění a krajská státní zástupkyně odvolání a trestní věc obviněného J. Š. se v době rozhodování o jeho vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 2 To 3/2008, podle § 73 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu nepřijal písemný slib obviněného J. Š. a žádost o nahrazení vazby dohledem probačního úředníka, žádost o propuštění z vazby podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl a podle § 71 odst. 4, 7 tr. řádu ponechal obviněného J. Š. ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný J. Š. stížnost s tím, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze nebylo při svém vyhlášení v neveřejném zasedání konaném dne 27. 2. 2008 nijak odůvodněno a lze tedy jen stěží posoudit, zda toto vyhlášení splňovalo všechny předepsané náležitosti a lze jej považovat za oznámení usnesení ve smyslu § 137 tr. řádu. Dále obviněný J. Š. ve své stížnosti namítl, že jeho zdravotní stav je vážný a zhoršil se, což dokládá i vyjádření znalce z oboru neurochirurgie a je velmi pravděpodobné, že s ohledem na nutnost řešit jeho zdravotní stav operativním zákrokem, nebude mu možno ve Vazební věznici P., kam byl s ohledem na jeho závažný zdravotní stav přemístěn, poskytnout potřebnou lékařskou péči tak, aby bylo zachováno jeho právo na ochranu zdraví garantované Listinou základních práv a svobod. S ohledem na jeho zdravotní stav je vyloučeno, aby u obviněného trvaly vazební důvody útěkové a předstižné, jelikož jeho zdravotní stav, který nyní vyžaduje lékařský zásah v podobě léčení operativní cestou, mu neumožňuje ani útěk ani páchání jiné další trestné činnosti. V této souvislosti poukázal obviněný J. Š. na nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. III. ÚS 612/06, kde se uvádí, že existence důvodu předstižné vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu bude závislá m. j. na osobním postoji obviněného, jeho sklonech, návycích, na jeho aktuálním zdravotním stavu, rodinném zázemí a na prostředí, v němž se obviněný pohybuje. Tyto aspekty, jejichž přiměřené zhodnocení musí být z odůvodnění rozhodnutí seznatelné, nesporně mohou podléhat v čase změnám, což musí soud při rozhodování zkoumat. S ohledem na to, jak dlouho již obviněný J. Š. ve vazbě pobývá a s ohledem na jeho tíživé osobní poměry poznamenané tragickým zesnutím jeho matky, je obviněný dostatečně ponaučen a jeho prioritou je alespoň pomoci svému otci a nemá žádné úmysly nedostavovat se k řízení, skrývat se či páchat jakoukoli trestnou činnost. Navrhl proto, aby Vrchní soud v Praze ke shora uvedeným skutečnostem, zejména zdravotnímu stavu neumožňující pobyt ve vazbě a vyvracející možnost vazebních důvodů útěkových a předstižných na straně obviněného přihlédl, vyhověl jeho žádosti o propuštění na svobodu a znovu rozhodl tak, že se obviněný J. Š. propouští na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného J. Š. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným zvlášť závažnými trestnými činy, za které mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. S ohledem na charakter žalované trestné činnosti, které se obviněný J. Š. měl dopouštět dle obžaloby opakovaně a po delší dobu, a to ve spolupachatelství s dalšími osobami, byl v jeho případě dán důvod vazby i podle § 67 písm. c) tr. řádu, tedy obava z opakování trestné činnosti. Obava z toho, že by se obviněný J. Š. na svobodě choval způsobem předvídaným v ustanovení § 67 písm. c) tr. řádu byla v době rozhodování o vazbě reálná a vazební důvod nemohl být nahrazen ani nabízeným písemným slibem obviněného ani dohledem probačního úředníka. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného J. Š. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

K námitce obviněného J. Š., že napadené usnesení nebylo při svém vyhlášení nijak odůvodněno a nesplňovalo náležitosti předepsané ustanovením § 137 tr. řádu Nejvyšší soud uvádí, že usnesení Vrchního soudu o zamítnutí žádosti obviněného o propuštění z vazby ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 2 To 3/2008, bylo vyhlášeno dne 27. 2. 2008 v neveřejném zasedání vrchního soudu po slyšení dne 22. 2. 2008, při kterém byl obviněný J. Š. vyslechnut. Dne 27. 2. 2008 byl sdělen obviněnému, t. č. ve vazební věznici výrok usnesení o zamítnutí jeho žádosti o propuštění z vazby, přičemž téhož dne bylo předmětné usnesení i s odůvodněním vyhotoveno a odesláno obviněnému i jeho obhájkyni.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného J. Š. už jen formální, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 3. 2008, sp. zn. 2 To 3/2008, byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a nástupem do výkonu trestu vazba obviněnému končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. May 2008