JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 13/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. srpna 2006 stížnosti obviněných T. C., a B. G., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 5. 2006, sp. zn. 11 To 48/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnosti obviněných T. C. a B. G. z a m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2006, sp. zn. 4 T 12/05, byl obviněný T. C. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a obviněný B. G. trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. a odsouzeni obviněný T. C. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou a obviněný B. G. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání třinácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných H. A., M. K., R. R., S. S. a T. V.

Proti tomuto rozsudku podali obvinění T. C., B. G., H. A. a M. K. odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněných T. C. a B. G. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 26. 5. 2006, sp. zn. 11 To 48/2006, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádosti obviněných T. C. a B. G. o propuštění z vazby na svobodu, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nepřijal nabídku písemného slibu obviněného T. C. a podle § 73 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu nepřijal nabídku písemného slibu obviněného B. G. ani nabídku dohledu probačního úředníka nad tímto obviněným.

Proti tomuto usnesení podali oba obvinění stížnosti. Obviněný T. C. ve své stížnosti zpochybňuje jak otázku své viny, tak závěry vrchního soudu o existenci jeho vazebních důvodů a navrhuje, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu. Obviněný B. G. svou stížnost zatím blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obvinění T. C. a B. G. byli vzati do vazby usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 10. 2004, sp. zn. 5 Nt 2/2004, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. řádu. V průběhu dalšího řízení u obou obviněných důvod vazby koluzní odpadl a nadále byli ve vazbě již jen z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu. Naposledy bylo o důvodnosti vazby obviněných rozhodnuto napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byli obvinění uznáni vinnými závažnými trestnými činy, za které jim byly uloženy přísné nepodmíněné tresty odnětí svobody. Za tohoto stavu trvala u obviněných i nadále obava, že by se před takovým trestem mohli na svobodě skrývat nebo uprchnout. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. S ohledem na charakter žalované trestné činnosti, byl v jejich případě dán i důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu, tedy obava z opakování trestné činnosti. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohly se stížnosti obviněných T. C. a B. G. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněných T. C. a B. G. zbytečné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2006 byla trestní věc obviněných pravomocně skončena a oni byli převedeni z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. August 2006