JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 10/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 5. 2008 stížnost odsouzeného F. J. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 3. 2008, sp. zn. 7 To 27/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost odsouzeného F. J. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 3. 2008, sp. zn. 7 To 27/2008, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost odsouzeného F. J. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2008, sp. zn. Nt 231/2007, kterým byl zamítnut návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení.

Usnesení Vrchního soudu v Praze je rozhodnutím soudu druhého stupně, proti němuž není přípustný další řádný opravný prostředek, a odsouzený byl o tom náležitě poučen.

Přes toto poučení podal odsouzený F. J. proti usnesení Vrchního soudu v Praze stížnost.

Stížnost odsouzeného F. J. byla podle § 146 odst. 2 písm. c) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu, ale ten s ní nemohl naložit jinak, než ji jako nepřípustnou podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu zamítnout.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. May 2008