JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tdo 556/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 2. září 2002 o dovolání obviněného J. P. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc, ze dne 14. 1. 2002, sp. zn. 2 To 409/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 T 61/99 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného J. P. o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 T 61/99 podal obviněný J. P. prostřednictvím svého obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc, ze dne 14. 1. 2002, sp. zn. 2 To 409/2001, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Jeseníku ze dne 1. 2. 2001, č. j. 2 T 69/99-526. Důvody dovolání spatřuje obviněný v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. ř.ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 200/2002 Sb.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. záleží v tom, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Podle tohoto ustanovení je tedy možné namítat, že zjištěný skutkový stav byl chybně posouzen jako trestný čin, ačkoli zjištěný skutek nevykazuje znaky žádného trestného činu a o trestný čin tudíž nejde, anebo je možné namítat, že zjištěný skutek měl být správně posouzen jako jiný trestný čin. V žádném případě však nelze namítat nesprávnost samotného zjištění skutkového stavu.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. spočívá v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedeného v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Tento dovolací důvod může být naplněn tehdy, jestliže se oprávněná osoba domáhala přezkoumání věci v řádném přezkumném řízení, které nebylo provedeno, ač podle zákona provedeno být mělo, a následně bez věcného přezkoumání odvolání došlo k jeho zamítnutí nebo odmítnutí, protože nebyly splněny zákonem stanovené procesní podmínky pro jeho věcné přezkoumání. Toto ustanovení se tedy výlučně vztahuje k vadám procesního charakteru.

V posuzované věci obviněný ale v celém rozsahu uplatnil v podaném dovolání jen námitky proti tomu, jak byl zjištěn skutkový stav a jak byly v rámci zjišťování skutkového stavu hodnoceny důkazy, kdy pochybení spatřuje ve zřejmém porušení zásady in dubio pro reo, která měla být v jeho případě aplikována. Jeho námitky se soustředily jen proti správnosti zjištění, že se dopustil skutku, jímž byl uznán vinným. Konkrétně namítá, že soudy nesprávně vycházely z výpovědi odsouzeného F. a na jejím podkladě dospěly k závěru o vině, ačkoli kromě této výpovědi jej ze spáchání stíhaného skutku neusvědčoval žádný jiný důkaz. Z toho, jak jsou dovolací důvody koncipovány v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř., je zřejmé, že dovolání nemůže směřovat proti hodnocení důkazů ani proti skutkovým zjištěním, na jejichž podkladě bylo rozhodnuto. Obviněný v dovolání nenamítá ani žádné vady procesního charakteru, kterými by bylo postiženo napadené usnesení, případně řízení mu předcházející.

K dovolání obviněného se vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, podle kterého námitka dovolatele ohledně nesprávného skutkového zjištění nemůže být důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) – l) tr. ř., a dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. ve znění účinném do 25. 5. 2002 rovněž nedopadá na nesprávnost skutkových zjištění, přičemž vady procesního charakteru, na které toto ustanovení dopadá, dovolatel nenamítá. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud z důvodů výše uvedených shledal, že i když obviněný v dovolání formálně namítl dovolací důvody stanovené v § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. ř. opřel své dovolání o námitky, které obsahově tyto dovolací důvody nenaplňují.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. ř. Poněvadž Nejvyšší soud v posuzovaném případě shledal, že dovolání nebylo podáno z důvodů uvedených v zákoně, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením, že se dovolání obviněného Jana Palečka odmítá.

Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

V Brně dne 2. září 2002

Předseda senátu :

JUDr. Antonín Draštík

Vydáno: 02. September 2002