JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tdo 344/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 7. 8. 2002 v řízení o dovolání obviněného P. Č., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2002, sp. zn. 6 To 133/2002, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 28. 1. 2002, sp. zn. 19 T 1/2000, t a k t o:

Podle § 138 tr. řádu za použití § 131 odst. 1 tr. řádu se ve vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 7. 2002, sp. zn. 11 Tdo 344/2002, jímž bylo rozhodnuto podle § 265i odst. 1 písm. b), e) tr. ř. o odmítnutí dovolání obviněného P. Č., opravuje písařská chyba, která se stala v předposlední větě odůvodnění usnesení, kde bylo nesprávně uvedeno jméno a příjmení obviněného „R. K.“ namísto správného jména a příjmení obviněného „P. Č.“

O d ů v o d n ě n í :

Z protokolu o neveřejném zasedání konaném dne 30. 7. 2002 k rozhodnutí o dovolání obviněného P. Č., jakož i z výrokové části předmětného rozhodnutí, je zcela zřejmé, že v daném případě bylo rozhodováno o dovolání tohoto obviněného. Ve vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2002, sp. zn. 11 Tdo 344/2002, však došlo k písařské chybě, neboť v předposlední větě jeho odůvodnění je namísto správného jména a příjmení obviněného „P. Č.“ uvedeno nesprávné jméno a příjmení „R. K.“

Tuto písařskou chybu bylo proto podle § 138 tr. řádu za použití § 131 odst. 1 tr. řádu nezbytné opravit tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s tím, jak bylo usnesení po obsahové stránce v neveřejném zasedání dne 30. 7. 2002 projednáno a vyhlášeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 7. srpna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík

Vydáno: 07. August 2002