JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tdo 26/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. března 2002 o dovolání obviněného J. Č., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 10. 2001, sp. zn. 10 To 191/2001, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 20 T 178/2000 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. Č. podal prostřednictvím obhájce dne 5. 2. 2002 dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 10. 2001, sp. zn. 10 To 191/2001, jímž bylo podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto jeho odvolání proti odsuzujícímu rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 20 T 178/2000.

Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci není dovolání přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V odst. 2 tohoto ustanovení je pak uvedeno, proti jakým rozhodnutím soudu rozhodujícího ve druhém stupni se dovolání připouští. Protože však toto ustanovení z hlediska časového působí do budoucna a nikoliv zpětně, může takto označovat pouze ta rozhodnutí, který vzniknou a budou právně závazná až v době jeho účinnosti (tj. od 1. 1. 2002). Výklad pojmu „zákon to připouští“ je nutno pojímat v souvislosti s okamžikem vstupu rozhodnutí v právní moc, a to s ohledem na zásadu provádění a posuzování právního úkonu podle v té době účinného procesního předpisu. Dovoláním lze tedy napadnout pouze ta rozhodnutí která nabyla právní moci v době od 1. 1. 2002. Pro shora uvedený závěr svědčí i okolnost, že přechodná ustanovení zák. č. 265/2001 Sb. neupravují možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona. Podstatným argumentem pro tento výklad je též zachování právní jistoty stran trestního řízení, kdy pokud měl např. obviněný u meritorního rozhodnutí soudu druhého stupně, jež nabylo právní moci přede dnem 1. 1. 2002 jistotu, že konečnost rozhodnutí může být zvrácena pouze v ten okamžik účinnými procesními postupy, neměla by tato jistota být dodatečně narušena v souvislosti s účinností nového procesního předpisu.

Z výše uvedených skutečností pak vyplývá, že pokud napadené usnesení nabylo právní moci dne 23. 10. 2001, a bylo doručeno obhájci dne 17. 12. 2001 a obviněnému dne 19. 12. 2001, nelze jej napadnout dovoláním, resp. proti tomuto rozhodnutí podané dovolání musí být podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné odmítnuto.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl jako nepřípustné, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení ve smyslu § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 22. March 2002