JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 9/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných JUDr. J. B. , a spol. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 2. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Vrchnímu soudu v Praze věc vedená pod sp. zn. 1 To 10/2008 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

U Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor je pod sp. zn. 9 T 1/2007 vedena trestní věc obviněných JUDr. J. B. a spol. vesměs stíhaných pro trestné činy účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 tr. zák. a další.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor ze dne 28. 12. 2007, sp. zn. 9 T 1/2007, bylo podle § 349 tr. řádu rozhodnuto, že se zrušuje zajištění veškerého majetku obviněného JUDr. J. B.

Proti tomuto usnesení podala státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze-odboru závažné hospodářské a finanční kriminality stížnost a věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 5. 2. 2008 navrhla předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci s tím, že v dané věci byl již opakovaně návrh na delegaci podán a Nejvyšším soudem byl postup shledán důvodným, a že stejné důvody pro odnětí trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. jinak věcně a místně příslušnému Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci platí stále, neboť JUDr. Z. S. , na jehož dřívější úzké kontakty s obviněnými v dané věci bylo poukazováno, je stále soudcem Vrchního soudu v Praze a stále je zařazen do senátu, který by měl o shora uvedené stížnosti státní zástupkyně rozhodovat. S ohledem na tuto skutečnost by mohly vzniknout pochybnosti o nestrannosti všech soudců Vrchního soudu v Praze při rozhodování v uvedené věci Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Jak bylo Nejvyšším soudem v této věci již opakovaně rozhodnuto, je v trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. věcně a místně příslušný k projednání všech opravných prostředků proti rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor Vrchní soud v Praze. Tomuto soudu byla však ze závažných důvodů postupem podle § 25 tr. řádu usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. 11 Td 3 /2006, s ohledem na možnou podjatost soudců tohoto soudu věc odňata, a tento názor zastává Nejvyšší soud i nadále. Za tohoto stavu je i v tomto případě nutné, aby o stížnosti státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze-odboru závažné hospodářské a finanční kriminality rozhodoval Vrchní soud v Olomouci, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. února 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 28. February 2008