JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 7/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. P. H., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 2. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 15 T 585/2007 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4 s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hodoníně podala dne 20. 8. 2007 Okresnímu soudu v Hodoníně obžalobu na obviněného Ing. P. H. pro trestný čin porušení povinnosti v řízení o konkurzu podle § 126 odst. 2 tr. zák. a trestný čin předlužení podle § 256c odst. 2 tr. zák., které měl spáchat tím, že jako jednatel s. r. o. T. I. v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1, 2 zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, v platném znění, v H. a jinde nejpozději dne 10. 5. 2004, kdy podepsal Rozvahu ve zjednodušeném stavu a přílohu k účetní uzávěrce k 31. 12. 2003 jako přílohy k Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2003 s. r. o. T. I. a byl tak seznámen s výsledky jejího hospodaření, nesplnil svoji zákonnou povinnost statutárního zástupce úpadce podat bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkurzu, i když si byl vědom, že s. r. o. T. I. má více věřitelů, po delší dobu není schopna plnit své splatné závazky a její splatné závazky jsou větší než její majetek, tedy je v úpadku ve smyslu § 1 odst. 2, 3 zák. č. 328/1991 Sb., a že jako jednatel s. r. o. T. I., vědom si stavu jejího předlužení, v němž tato společnost byla nejméně od 31. 12. 2003, neboť měla více věřitelů, po delší dobu nehradila splatné závazky, její majetek v účetních cenách ke konci roku 2003 nepokrýval evidované závazky, přičemž ztrátové hospodaření v dalším období prohlubovalo finanční krizi a podnikání nevytvářelo disponibilní prostředky na krytí všech závazků, v listopadu 2004 v H. a jinde nechal objednat od s. r. o. E., materiál – filtrační přířezy na fakturu jednak ze dne 11. 11. 2004 v hodnotě 24.437,90 Kč, splatnou 25. 11. 2004, jednak ze dne 25. 11. 2004 v hodnotě 48.594,90 Kč, splatnou 9. 12. 2004, které z důvodu předlužení s. r. o. T. I. neuhradil a shora uvedeným jednáním, tak způsobil s. r. o. E., škodu ve výši nejméně 73.032,80 Kč.

Trestním příkazem samosoudkyně Okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 8. 2007, sp. zn. 15 T 585/2007, byl obviněný Ing. P. H. uznán vinným trestným činem porušení povinnosti v řízení o konkurzu podle § 126 odst. 2 tr. zák. a trestným činem předlužení podle § 256c odst. 2 tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců.

Proti trestnímu příkazu podal obviněný odpor.

Podáním ze dne 20. 11. 2007 označeným jeho žádost o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se obviněný Ing. P. H. domáhá, aby jeho věc s ohledem na to, že od roku 2003 žije v P. a jednání u procesního soudu v H. by pro něj bylo finančně a časově velmi náročné, byla postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 4, v jehož obvodu má nyní trvalé bydliště. K výzvě soudu pak další podáním ze dne 28. 11. 2007 upřesnil, že se z jeho strany jedná o námitku místní nepříslušnosti soudu, neboť v době údajně páchané žalované trestné činnosti dlouhodobě žil a vykonával svoji podnikatelskou činnost v P., tedy v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4, který je podle jeho názoru místně příslušný k projednání jeho věci.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného Ing. P. H. je Okresní soud v Hodoníně, a tento soud ve věci trestním příkazem i rozhodl. Pokud obviněný po podání odporu proti tomuto trestnímu příkazu žádá o odnětí věci tomuto soudu a přikázání jí Obvodnímu soudu pro Prahu 4 z důvodů vhodnosti, ale současně i místní nepříslušnosti, je nutno poukázat na to, že s ohledem na dosud shromážděné důkazy je nesporné, že se obviněný podstatné části žalovaného jednání mohl dopustit v sídle společnosti, jejímž byl jednatelem. Za tohoto stavu je z hlediska místní příslušnosti nepodstatné faktické místo pobytu obviněného jako fyzické osoby. Stejně tak z hlediska podmínek § 25 tr. řádu jsou nepodstatné důvody spočívající v pouhé finanční a časové náročnosti případných cest obviněného z P. do H.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. února 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 28. February 2008