JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 60/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného F. K., nar. 25. 3. 1974, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 T 47/2007 a její přikázání Okresnímu soudu v Šumperku s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Trutnově podal dne 16. 3. 2007 Okresnímu soudu v Trutnově obžalobu na obviněného F. K. pro trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zák. a trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák, který měl spáchat tím, že v období od ledna 2001 do prosince 2003, ve Vrchlabí, jako podnikatel – fyzická osoba, zatajil příjmy a nepřiznal daň z příjmu fyzických osob a dále jako plátce daně z přidané hodnoty nepřiznával z uskutečněných zdanitelných plnění daň z přidané hodnoty a tuto neodváděl, takto zkreslené údaje vykazoval v daňových přiznáních za roky 2001 až 2003, čímž zkrátil daň celkem o 4.511.979,- Kč, a současně nevedl účetnictví za rok 2003, ačkoliv k tomu byl povinen podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

Podáním ze dne 15. 9. 2008 navrhl obviněný F. K. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Trutnově a její přikázání Okresnímu soudu v Šumperku s tím, že v současné době prochází léčbou a jeho pohyblivost levé dolní končetiny je velmi omezena a trpí silnými bolestmi a otoky. Lékaři mu doporučují klid a minimální pohyb a tak má za to, že cestování v rozsahu několika stovek kilometrů z místa jeho bydliště v Šumperku k místně příslušnému soudu v Trutnově není pro jeho zdravotní stav dobré. Proto obviněný F. K. požádal o odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Trutnově a její přikázání Okresnímu soudu v Šumperku, v místě jeho bydliště.

Dne 5. 12. 2008 předložil Vrchní soud v Praze návrh obviněného F. K. na postup podle § 25 tr. řádu Nejvyššímu soudu ČR, jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Trutnově a Okresnímu soudu v Šumperku.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

S ohledem na to, že obviněný F. K. je stíhán pro závažnou hospodářskou trestnou činnost a opakovaně se omlouvá z hlavního líčení pro zdravotní problémy, které však žádnou lékařskou zprávou nedokládá a podle vyjádření prim. MUDr. M. U., kterou obviněný uvedl jako svoji ošetřující lékařku, jí není vůbec známo, kde se v současné době obviněný léčí a není jí proto znám momentální zdravotní stav obviněného, stejně jako s ohledem na to, že obviněný uvedl, že se léčil dlouhodobě v lázních v M., přičemž na základě dotazu Okresního soudu v Trutnově mu bylo sděleno, že se jedná o hotel a ne o „léčebné zařízení“, tak nemůže být důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 25 tr. řádu pouhá skutečnost, že obviněný sám posuzuje svůj zdravotní stav jako takový, že není schopen se zúčastnit hlavního líčení u Okresního soudu v Trutnově. Zmíněné důležité důvody vedoucí ke změně místní příslušnosti soudu musí být zřetelné, zřejmé a bezpochybné a jejich existence musí být jednoznačně prokázána, a toto v případě subjektivního názoru obviněného F. K. ohledně jeho zdravotního stavu, nelze učinit. Rozhodování každé trestní věci příslušným soudem a soudcem je neopominutelnou podmínkou spravedlivého procesu, přičemž příslušnost soudu stanoví zákon. Ten ji stanovil tak, že je zásadně dána a postup, kterým je věc odnímána a přidělována soudu jinému, je nutno chápat jako postup rozhodně nestandardní a výjimečný.

Za tohoto stavu lze považovat postup podle § 25 tr. řádu přinejmenším za předčasný. V dalším řízení bude tedy na Okresním soudu v Trutnově, aby zdravotnickou dokumentací, vyjádřením lékaře, případně znaleckým posudkem bylo jednoznačně zjištěno, zda se obviněný F. K. může projednání věci před dosud místně příslušným soudem zúčastnit. Teprve po tomto zjištění bude možné učinit rozhodnutí o tom, zda bude účelné celou trestní věc podle § 25 tr. řádu Okresnímu soudu v Trutnově odejmout a přikázat ji jinému soudu.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 18. December 2008