JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 6/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného K. F. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. února 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 1 T 266/2007 a její přikázání Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 1 T 266/2007, byl obviněný K. F. uznán vinným ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterých se měl dopustit tím, že ačkoliv mu byl trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 125/2007, který nabyl právní moci dne 29. 6. 2007, uložen mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 18 měsíců a pozbyl tak na tuto dobu řidičské oprávnění, tak dne 26. 7. 2007 v 08.15 hod řídil nejméně v H. ul. v J. nákladní automobil zn. Iveco Daily a byl při tom při spáchání přestupku kontrolován policií. Trestním příkazem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 1 T 266/2007 byl obviněný K. F. odsouzen k úhrnnému peněžitému trestu ve výměře 30.000,- Kč a podle § 54 odst. 3 tr. zák. mu byl stanoven pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání tří měsíců a podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti záležející v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu tří let.

Podáním ze dne 16. 1. 2008 podal obviněný K. F. Okresnímu soudu v Jihlavě proti trestnímu příkazu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 1 T 266/2007, odpor a současně navrhl podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě tomuto soudu a její přikázání některému okresnímu soudu v blízkosti jeho bydliště, což je Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, z důvodu nemožnosti obviněného K. F. dostavit se k hlavnímu líčení do 150 km vzdálené J. a finančních problémů.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě nejsou splněny důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání soudu téhož druhu a stupně v blízkosti bydliště obviněného K. F. Obviněný ve svém návrhu na odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Jihlavě a přikázání jinému věcně příslušnému soudu v blízkosti jeho bydliště neuvedl žádné závažné argumenty, které by byly natolik zřetelné a zřejmé, že by jednoznačně prokazovaly důvodnost jeho návrhu, jelikož odnětí věci místně příslušnému soudu a její přikázání jinému věcně příslušnému soudu je rozhodnutím natolik výjimečným a znamená průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že pro něj musí být dány důležité důvody.

Za tohoto stavu nelze považovat návrh obviněného K. F. na odnětí jeho trestní věci podle § 25 tr. řádu Okresnímu soudu v Jihlavě a její přikázání jinému věcně příslušnému soudu v místě jeho bydliště za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. února 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 28. February 2008