JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 58/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. Z. , vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 3 T 154/2008, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. 12. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného M. Z. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Zlíně podal dne 11. 9. 2008 Okresnímu soudu ve Zlíně obžalobu na obviněného M. Z. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v P. , v období od 4. 7. 2005 do 20. 12. 2005, z pozice obchodního ředitele společnosti P. r. C. , s. r. o., se sídlem P. , H. , řídil podnikání společnosti tak, že buď sám osobně, nebo prostřednictvím dalších osob v rámci předváděcích akcí na území České republiky uzavíral smlouvy na dodání zdravotnických matrací a dalšího zdravotnického materiálu, od zájemců o takové zboží následně vybíral zálohy na zboží a takto jednal ačkoli věděl, že smluvené zboží zájemcům nedodá, neboť finanční situace společnosti P. R. C. , s. r. o., P. nebyla dobrá a obviněný nasmlouvané zboží u svého dodavatele neobjednával ani neodebíral, převzaté zálohy na smluvené zboží použil pro svoji potřebu, přičemž popsaným jednáním způsobil poškozeným uvedeným ve výrokové části obžaloby škodu v celkové výši 976.800,- Kč, kdy daného jednání se dopustil na předváděcích akcích v H. – M. , v H. – P. , v O. L. , v N. B. , v T. , v P. , v H. , ve V. M. , v R. p. R. , ve V. , v K. , ve F. p. R. , v H. n. M. , v L. n. B. , v O. , v Z. n. M. , v Š. , ve S. , v B. n. P. , ve Ž. n. S. , v P. , v L. , v P. , v P. , v P. , v R. , ve S. , v M. B. , v Č. L. , v Ú. n. L. , v T. , v D. , v Č. B. , v Ch. , v L. , v K. , v K. V. , v O. u K. V. , v Ch. , v S. a v K.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 19. 9. 2008, sp. zn. 3 T 154/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc obviněného M. Z. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že obviněný se trestné činnosti měl dopustit v obvodu jiných okresních, resp. obvodních soudů, nikoliv však v obvodu Okresního soudu ve Zlíně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovanému jednání obviněného M. Z. mělo dojít na různých místech České republiky, zatímco v obvodu Okresního soudu ve Zlíně nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu. Jedním z míst, kde mělo dojít k útokům, pro něž je obviněný žalován, je i Praha 1, kde má navíc i sídlo společnost P. R. C. , s. r. o., jejímž jménem obviněný při svém jednání vystupoval a uzavíral na tuto společnost smlouvy s poškozenými, ačkoli věděl, že smluveným závazkům nebude moci dostát. Za tohoto stavu je podle § 18 odst. 1 tr. řádu Obvodní soud pro Prahu 1 jedním ze soudů, který je místně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 18. December 2008