JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 57/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného J. Š. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 9. 12. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 1 Nt 406/2008 a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

U Krajského soudu v Plzni je vedeno řízení o návrhu na povolení obnovy řízení pod sp. zn. 1 Nt 406/2008 v trestní věci odsouzeného J. Š. , který byl rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. 3 To 28/2006, uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle ust. § 148 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.

Odsouzený J. Š. podal dne 25. 9. 2008 Krajskému soudu v Plzni návrh na odnětí jeho trestní věci sp. zn. 1 Nt 406/2008 podle § 25 tr. řádu tomuto soudu a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě. Současně v tomto návrhu vznesl odsouzený námitku podjatosti proti všem soudcům Krajského soudu v Plzni, kterou odůvodnil tím, že se obává, že Krajský soud v Plzni neposoudí jeho návrh na povolení obnovy řízení spravedlivě a nestranně a odkázal na judikát R – 8 – 1976/I.

Nejvyšší soud zhodnotil předložený návrh ve smyslu ustanovení § 25 tr. řádu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V podání odsouzeného J. Š. nebylo zmíněno nic, co by bylo možno byť jen vzdáleně označit za důležité důvody podle § 25 tr. řádu, které by opodstatňovaly odnětí věci soudu, který je věcně i místně příslušný jednat a rozhodnout. Z podání odsouzeného je zřejmé, že zpochybňuje nestrannost všech soudců Krajského soudu v Plzni. Obecné, ničím nepodložené úvahy o podjatosti soudců Krajského soudu v Plzni nemohou vést ke změně místní příslušnosti soudu k projednání trestní věci návrhu na povolení obnovy řízení sp. zn. 1 Nt 406/2008 odsouzeného J. Š. , a tak bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Jen pro úplnost považuje Nejvyšší soud za vhodné uvést, že pokud odsouzený J. Š. odkazuje na judikát R – 8 – 1976/I., tak takto označený judikát se týká přečinu proti veřejnému pořádku a rozhodně neodůvodňuje změnu místní příslušnosti z důvodu podjatosti soudců. Navíc z ustálené judikatury vyplývá, že z účasti na rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízení podle § 282 a násl. tr. řádu a v obnoveném řízení podle § 287 a § 288 tr. řádu není vyloučen soudce nebo přísedící, který se účastnil na původním rozhodnutí. Stejně jako i ta skutečnost, že z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 tr. řádu lze rozhodnout jen o vyloučení soudce jako konkrétní osoby nebo o vyloučení soudců jako konkrétních osob. Nelze rozhodnout o vyloučení senátu. Výroky obviněného směřující obecně proti soudcům nejsou samy o sobě důvodem k tomu, aby bylo rozhodnuto, že určitý konkrétní soudce je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení podle § 30 odst. 1 tr. řádu z důvodu tzv. podjatosti. Námitky podjatosti lze vznášet jen proti těm soudcům, kteří se na projednávání a rozhodování skutečně podílejí, nikoliv proti neurčitým osobám (např. proti všem soudcům kraje).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 09. December 2008