JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 56/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných V. H., F. Š., L. S., roz. Š., a J. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 79/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 11. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných V. H., F. Š., L. S., roz. Š., a J. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podal dne 13. 10. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 6 obžalobu na obviněného V. H. pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 2, 4 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 19. 11. 2003 ve Z., v pobočce Ž.b. – U. C. G., se sídlem P., uzavřel smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 4.900.000,- Kč za účelem koupi nemovitosti – objekt k bydlení na pozemku p. č. 604, jejímiž vlastníky byli manželé J. a L. S., přičemž s nimi bez vážného úmyslu fiktivně uzavřel kupní smlouvu pod příslibem peněžité odměny a zpětného vrácení, ke smlouvě dále předložil padělaná přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období r. 2001 a 2002, ve kterých úmyslně navýšil základ daně a odvedenou daň, padělanou smlouvu o zástavním právu k nemovitostem, předmětem které byla nemovitost na pozemku par. č. 1940,1941, LV 1281 v katastrálním území P., jejímiž majiteli byli L. M. a Ing. M. V., součásti které byly padělané listiny, a to plná moc udělená L. M. pro Ing. M. V. ze dne 1. 9. 2003 a souhlas se zastavením nemovitosti ze dne 5. 9. 2003 udělený L. M., a které pro něj po předchozí dohodě padělal obv. F. Š., na základě těchto padělaných listin mu byl hypoteční úvěr ve výši 4.900.000,- Kč poskytnutý dne 19. 11. 2003, a který následně použil k financování své podnikatelské činnosti a po jeho vyčerpání doposud neuhradil jedinou splátku úvěru, ačkoliv se tak smluvně zavázal plnit ve výši 33.882,- Kč v pravidelně se opakujících měsíčních splátkách, čímž Ž. B. způsobil škodu ve výši 4.900.000,- Kč, obviněného F. Š. pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 2, 4 písm. b) tr. zák. formou účastenství podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák., který měl spáchat tím, že v přesně nezjištěné dny, nejpozději však dne 1. 10. 2003, v místě trvalého bydliště v U. H. – S., s použitím vlastního osobního počítače, opatřil na „Přiznání k dani z příjmu fyzických osob“ plátce daně V. H., za r. 2001 a r. 2002, padělanými razítky Finančního úřadu ve Zlíně, které následně obv. H. vyplnil tak, že navýšil základ daně a odvod daně, dále padělal zástavní smlouvu k nemovitosti na pozemku par. č. 1940,1941, č. LV 1281 v katastrálním území P. majitelů L. M. a Ing. M. V. se souhlasem a plnou mocí majitelky L. M. ke zřízení zástavního práva ve prospěch peněžního ústavu Ž. b. a. s. se sídlem P., které doklady poté obv. H. předložil dne 2. 10. 2003 k žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 4.900.000,- Kč, ačkoliv věděl, že tyto dokumenty byly obv. Š. padělány, a obviněné L. S., roz. Š., a J. S. pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. formou účastenství podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák., který měli spáchat tím, že dne 18. 9. 2003 ve Z. jako podíloví vlastníci nemovitosti, každý o velikosti ideální ½ nemovitosti – objektu k bydlení – katastrální území L. n. D., nacházející se na pozemku par. č. 604, zastavená plocha a nádvoří o výměře 1134 m2 a pozemku par. č. 605 – zahrada o výměře 621, zapsanou na LV č. 1803 uskutečnili s obv. V. H. fiktivní smluvní prodej nemovitosti za částku 1.800.000,- Kč s příslibem, že po zapsání nemovitosti ve prospěch obv. V. H. do listu vlastnictví, jim bude nemovitost vrácena nejpozději do 3 let, ačkoliv tento projev pouze předstírali pod příslibem finanční odměny a ujištění, že jejich majetková práva tímto nebudou nijak omezena a byli též seznámeni s tím, že na tuto nemovitost obv. V. H. bude žádat poskytnutí hypotečního úvěru na úhradu kupní smlouvy a na její rekonstrukci.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 2 T 79/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných V. H., F. Š., L. S., roz. Š., a J. S. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je v dané věci místně příslušný buď Okresní soud ve Zlíně, když ve Z. obviněný V. H. uzavřel smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru, nebo Okresní soud v Uherském Hradišti, neboť jak vyplývá z dosud provedeného dokazování, k padělání dokladů mělo obviněným F. Š. dojít v místě jeho bydliště v U. H.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z podané obžaloby a z důkazů shromážděných v přípravném řízení je zřejmé, že k rozhodné části žalovaného jednání kvalifikovaného obžalobou jako trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 2, 4 písm. b) tr. zák. došlo ve Z., kde obviněný V. H. v pobočce Ž. b. – U. C. G. uzavřel smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru. Za tohoto stavu je k projednání trestní věci obviněných V. H., F. Š., L. S., roz. Š., a J. S. věcně a místně příslušný Okresní soud ve Zlíně.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 26. November 2008