JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 55/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného O. T., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 11. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného O. T. vedená u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 2 T 191/2008 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Lounech podal dne 25. 6. 2008 Okresnímu soudu v Lounech obžalobu na obviněného O. T. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 14. 6. 2007 kolem 16. 20 hod na silnici mezi obcemi R. a S., jel jako řidič dodávkového automobilu zn. Mercedes Benz Sprinter, a v místě, kde je středová nepřerušovaná čára, na mokré vozovce předjížděl osobní automobil zn. Toyta Corolla, který řídila H. H., při předjíždění jel rychlostí převyšující 100 km/hod a po předjetí, kdy se vracel zpět do pravého jízdního pruhu, pravou zadní částí auta Mercedes Benz Sprinter zavadil o levou přední část automobilu zn. Toyota Corolla, který po střetu vyjel vpravo mimo komunikaci, kde se po nárazu do terénu přetočil přes střechu a zůstal na střeše, auto řízené obviněným vyjelo smykem vpravo mimo vozovku, kde se přetočilo přes střechu a zůstalo na kolech a při této dopravní nehodě utrpěl spolujezdec obviněného J. R., těžké zranění, a to pohmoždění krční míchy při posunu mezi 6. a 7. krčním obratlem, posunuté zlomeniny 4. až 7. žebra vlevo, pohmoždění hrudníku, trhliny sleziny s krvácením do břišní dutiny, řezné rány kůže hrudníku a krku, tržné rány v levé temenní krajině a na levém boltci a další pohmožděniny a oděrky, byl pět týdnů hospitalizován na ARO, operačně mu byla odstraněna poraněná slezina a v průběhu hospitalizace se postupně rozvinuly příznaky z pohmoždění krční míchy spočívající v ochrnutí horních i dolních končetin a takto je trvale odkázán na péči druhé osoby, neboť ochrnutí je nezvratné a doživotní, řidička osobního automobilu H. H. utrpěla pohmoždění levého ramene s bolestivou hybností a omezením pohybu do krajních poloh, léčba trvala více než šest týdnů včetně rehabilitace, sám obviněný O. T. utrpěl pohmoždění krční míchy s ochrnutím horních i dolních končetin a svalů trupu, stav je neměnný a obviněný je doživotně odkázán na péči druhé osoby, obě vozidla byla nehodou značně zdemolována, v krvi obviněného bylo zjištěno odběrem 0,25 g/kg alkoholu.

Podáním ze dne 31. 10. 2008 navrhl předseda senátu Okresního soudu v Lounech podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného O. T. Okresnímu soudu v Lounech a její přikázání Okresnímu soudu v Opavě s tím, že samosoudce Okresního soudu v Lounech vydal dne 18. 7. 2008 trestní příkaz č. j. 2 T 191/2008, proti kterému podal obviněný odpor a ve věci bylo nařízeno hlavní líčení, které neproběhlo z důvodu sdělení obhájce obviněného a zprávy lékaře o zdravotním stavu obviněného, který neumožňuje, aby se zúčastnil hlavního líčení. Z lékařské zprávy, kterou si Okresní soud v Lounech následně vyžádal vyplynulo, že obviněný O. T. je odkázán na invalidní vozík a pomoc druhé osoby a není schopen se ani v dohledné době zúčastnit hlavního líčení v Lounech. Jeho stav je trvalý, bez naděje na zlepšení a je plně invalidní. S ohledem na tyto skutečnosti, se jeví jako vhodné, aby trestní věc vedená u Okresního soudu v Lounech byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě, který je místně příslušný dle bydliště obviněného.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z lékařské zprávy, týkající se zdravotního stavu obviněného O. T. vyplývá, že cesta z místa bydliště obviněného k Okresnímu soudu v Lounech, je pro vzdálenost prakticky nemožná. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněného O. T. bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněného a jeho účasti u hlavního líčení, které by nemohly být splněny s ohledem na jeho zdravotní stav a vzdálenost místa bydliště obviněného a místně příslušného soudu. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedy senátu Okresního soudu v Lounech na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 26. November 2008