JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 54/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. V. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 3 T 104/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. listopadu 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného D. V. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podala dne 1. 7. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu na obviněného D. V. pro trestný čin pojistného podvodu podle § 250a odst. 1, 2, 4 písm. b) tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že dne 12. 8. 2005 oznámil Policii ČR Praha 5 - Smíchov odcizení vozidla zn. Mercedes Benz CLK 230, stříbrné barvy, o hodnotě 790.000,- Kč, které měl v držení na základě smlouvy o finančním leasingu uzavřené dne 20. 5. 2005 s poškozeným C. L. se sídlem J. n., P., kdy za akontaci a šest splátek zaplatil celkem částku 354.714,- Kč, kdy na policii uvedl, že k odcizení automobilu mělo dojít dne 12. 8. 2005 v době od 15.30 hod do 16.30 hod v P., H., a dne 16. 8. 2005 nahlásil pojišťovně K., a. s., tuto pojistnou událost a uplatnil nárok na pojistné plnění z pojistné smlouvy, přestože bylo zjištěno policií, že uvedený automobil byl již před datem nahlášení odcizení vyvezen do R., kde byl již dne 7. 7. 2005 přihlášen na nového majitele M. S. Č., a tímto jednáním vznikla majiteli vozidla poškozené firmě C. L. přímá škoda ve výši 435.286,- Kč, přičemž k vyplacení pojistného plnění ze strany pojišťovny K. nedošlo, ale v případě poskytnutí plnění by tato částka činila 585.000,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 9. 7. 2008, sp. zn. 3 T 104/2008, bylo rozhodnuto o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, jelikož bylo při předběžném projednání obžaloby zjištěno, že v přípravném řízení došlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2008, sp. zn. 9 To 369/2008, bylo rozhodnuto podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu o zrušení napadeného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 9. 7. 2008, sp. zn. 3 T 104/2008 a věc byla vrácena soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 3 T 104/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu není Obvodní soud pro Prahu 5 místně příslušný k projednání věci obviněného D. V., jelikož trestný čin, pro nějž je obviněný stíhán, nebyl spáchán v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5. V projednávané věci byla pojistná událost poškozené K. p., a. s., nahlášena telefonicky prostřednictvím call centra poškozené pojišťovny v M., tedy v obvodu Okresního soudu Brno-venkov. Dotazník zasílaný poškozené pojišťovně obviněný vyplňoval v K. V., kde má i své bydliště. Z tohoto důvodu přichází v úvahu i místní příslušnost Okresního soudu v Karlových Varech. Místem, kde nastal následek jednání obviněného, tedy kde vznikla škoda, je sídlo poškozené pojišťovny, které se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1, přičemž v obdobné věci, pokud jde o určení místní příslušnosti dle sídla poškozené pojišťovny, judikoval např. Městský soud v Praze ve svém usnesení ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. Nt 10/2008, v němž vyjádřil právní názor, že trestný čin pojistného podvodu podle § 250a tr. zákona je distančním deliktem. Ve věci je tedy dána místní příslušnost Okresního soudu Brno-venkov, Okresního soudu v Karlových Varech a Obvodního soudu pro Prahu 1.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak i místo, kde došlo k následku. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo dojít k následku podvodného jednání obviněného D. V. podle zatím shromážděných důkazů v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1, kde má sídlo poškozená pojišťovna K., a. s., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 26. November 2008