JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 53/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. B. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2008 návrh poškozeného Ing. J. H. , na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 3 T 103/2008 a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Ústí nad Labem je vedeno trestní stíhání proti obviněnému P. B. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se měl dopustit společně se samostatně stíhaným D. C. tím, že dne 7. 3. 2008 kolem 12,00 hod. v Ú. n. L. , ul. H. , ve volně přístupném objektu bývalého hotelu M. , odcizil bez užití násilí fragmenty hliníkového obložení o celkové hmotnosti 40 kg, čímž poškozenému Ing. J. H. , bytem L. n. P. , D. , způsobil škodu ve výši 920,-Kč.

Podáním ze dne 5. 10. 2008 vznesl poškozený Ing. J. H. námitku podjatosti vůči soudci Okresního soudu v Ústí nad Labem Mgr. K. K. , ale i všem soudcům tohoto i příslušného krajského soudu, stejně jako Vrchního soudu v Praze, neboť „je bez jakýchkoliv pochybností nesporně prokazatelné, že se stal obětí široce založeného zločinného spolčení, v němž od počátku rozhodující roli mají místně příslušné orgány činné v trestním řízení“. Z tohoto důvodu navrhuje vyloučení všech soudců uvedených soudů a požaduje projednání věci před jiným věcně a místně příslušným soudem.

Nejvyšší soud zhodnotil předložený návrh ve smyslu ustanovení § 25 tr. řádu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V podání poškozeného Ing. J. H. nebylo zmíněno nic, co by bylo možno byť jen vzdáleně označit za důležité důvody podle § 25 tr. řádu, které by opodstatňovaly odnětí věci soudu, který je věcně i místně příslušný jednat a rozhodnout. Z podání poškozeného je zřejmé, že zpochybňuje nestrannost všech orgánů činných v trestním řízení, se kterými přišel, nebo by v budoucnu mohl přijít do styku. Obecné, ničím nepodložené úvahy o podjatosti orgánů trestního řízení a zpochybňování soudů nemohou vést ke změně místní příslušnosti soudu k projednání trestní věci obviněného P. B. , a tak bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2008