JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 52/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. S. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněného L. S. vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 125/2008 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e se k projednání Okresnímu soudu v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal dne 18. 6. 2008 Městskému soudu v Brně obžalobu na obviněného L. S. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v období od 12. 12. 2006 do 21. 12. 2006 prostřednictvím e-mailové pošty, přičemž se vydával za oprávněného zástupce společnosti D. B., a. s., se sídlem B., C., kdy v některých případech při telefonickém kontaktu vystupoval pod jménem smyšlené osoby J. H., která však nikdy ve společnosti nepracovala a neměla oprávnění ji zastupovat, nebo pod jménem jednatele společnosti RNDr. M. J., bez konkrétního pověření od představenstva společnosti D., a.s. objednal u různých dodavatelů zboží různého druhu, jehož charakter nesouvisel s předmětem činnosti společnosti, s úmyslem je nezaplatit, zboží si nechal dovážet nikoli do sídla společnosti D., a. s. v B. na ulici C., ale do jím pronajatého skladu v areálu Z. B., L., B., odkud bylo odvezeno dosud neustavenou osobou na neznámé místo, přičemž o objednaném zboží ani o vystavených fakturách představenstvo společnosti D., a. s. neinformoval, za dodané zboží nezaplatil, na výzvy věřitelů nereagoval a stal se nekontaktním pro dodavatele i samotnou společnost D., a. s., kdy se jednalo o celkem 7 případů objednání zboží popsaných blíže v obžalobě a tímto svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 1.301.233,50 Kč.

Podáním ze dne 3. 10. 2008 navrhl předseda senátu Městského soudu v Brně podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného L. S. Městskému soudu v Brně a její přikázání Okresnímu soudu v Pardubicích s tím, že Městský soud v Brně ve věci nařídil hlavní líčení na den 7. 8. 2008 a dne 30. 7. 2008 byl soudu doručen přípis obviněného, označený jako žádost o odročení a přeložení hlavního líčení, ve kterém obviněný L. S. uvedl, že je v plném invalidním důchodu a vzhledem ke své nemoci je pro něho velmi složité cestovat, trpí epilepsií a ztrátami vědomí. Nemůže řídit auto, i cesta vlakem nebo autobusem je pro něj velkým rizikem. Výslovně požádal o přeložení jeho věci k Okresnímu soudu v Pardubicích, kde má i své trvalé bydliště. Městský soud v Brně si vyžádal několik lékařských zpráv, z nichž vyplynulo, že obviněný L. S. trpí závažnými zdravotními komplikacemi, mimo jiné i epilepsií. Z lékařské zprávy Doc. MUDr. P. Ž., PhD. vyplynulo, že obviněný L. S. je v celkově dobrém stavu, nicméně jeho stav je komplikován poruchami vědomí. Přestože je léčen, mohou tyto poruchy znemožnit jeho delší cestování. Řízení u Okresního soudu v Pardubicích by tak bylo pro obviněného vhodné. S ohledem na tyto skutečnost, se jeví jako vhodné, aby trestní věc vedená u Městského soudu v Brně byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích, který je místně příslušný dle bydliště obviněného.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z lékařských zpráv týkajících se zdravotního stavu obviněného L. S. vyplývá, že cesta z místa bydliště obviněného k místně příslušnému soudu, je pro vzdálenost rizikovým faktorem jeho zdravotního stavu. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněného L. S. bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněného a jeho účasti u hlavního líčení, které by nemohly být splněny s ohledem na jeho zdravotní stav a vzdálenost místa bydliště obviněného a místně příslušného soudu. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedy senátu Městského soudu v Brně na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2008