JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 5/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných R. T. a O. T. vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 6 T 169/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 1. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných R. T. a O. T. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala dne 16. 11. 2006 Okresnímu soudu v Českých Budějovicích obžalobu na obviněné V. J., L. J., provdanou J., Ing. V. J., T. J., J. K., R. T., O. T., J. B. a P. K. pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. účinného od 1. 7. 2002 dílem formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., trestný čin účastenství podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zák., trestný čin podílnictví podle § 251a odst. 1 tr. zák. účinného do 30. 6. 2002, kterých se měli dopustit jednáním blíže popsaným v obžalobě, přičemž jejich trestná činnost spočívala v tom, že ve snaze zakrýt původ nabytých finančních prostředků a příjem získaný nezákonným jednáním mimo území České republiky, postupovali tak, aby finanční prostředky v jejich majetku budily zdání, že jsou získány legálním způsobem, a takto postupně od roku 2001 spolu se svými rodinnými příslušníky nakupovali nemovitosti a jiný majetek vyšší hodnoty, půjčovali finanční prostředky, investovali do obchodů s akciemi, přičemž byli srozuměni s tím, že proti obviněnému V. J. a obviněnému R. T. byla dne 3. 1. 2001 v USA vznesena Mimořádnou velkou porotou v okrese Middele, stát Florida obžaloba, která je viní z opakovaného pašování cizích státních příslušníků (Hlava 8, 1324 (a), (A) (iv)) a praní peněz (Hlava 18, 1956 (h)) a že právě finanční prostředky užité způsobem popsaným v obžalobě jsou ziskem z trestné činnosti.

Obvinění O. T. a R. T. měli trestnou činnost podle obžaloby páchat tím, že v přesně nezjištěnou dobu počátkem roku 2002 v obci K., okres O., po předchozí společné domluvě bylo stanoveno, že obviněný O. T. bude obchodovat na burze s cennými papíry, a to tak, že k realizaci obchodů obdržel od bratra R. T. částku ve výši 1.450.000,- Kč, která pocházela z trestné činnosti spáchané na území USA, obchodování pak bylo realizováno na podkladě komisionářské smlouvy ze dne 18. 7. 2002 uzavřené v B. a na základě další komisionářské smlouvy ze dne 24. 9. 2002 uzavřené v O., přičemž vždy u těchto smluv byla společnost C., a. s., komisionářem a komitentem byl O. T.; na základě komisionářské smlouvy ze dne 28. 2. 2003, kde komitentem byl R. T., následně dne 16. 6. 2002 byla z účtu, vedeného u e., a. s., pro zřizovatele R. T. odeslána částka ve výši 1.450.000,- Kč na účet, vedený u Č., a. s., na majitele společnost C., a. s., se sídlem v B., tř. k. J., když v období od 21. 10. 2002 do 21. 7. 2003 bylo z účtu společnosti C., a. s. odesláno celkem v jedenácti případech na účet R. T. částka v celkové výši 3.854.150,- Kč jako zisk z prodeje cenných papírů získaný na podkladě činnosti uvedené v komisionářských smlouvách. Obviněný R. T. pak sám dne 13. 1. 2003 jako věřitel uzavřel smlouvu o zřízení zástavního práva se zástavcem L. M., k zajištění pohledávky ve výši 150.000,- Kč zástavního věřitele, vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13. 1. 2003 mezi věřitelem a zástavcem, a to k nemovitosti zapsané v katastrálním území – L., okres O. Dále obviněný R. T. dne 7. 2. 2003 jako věřitel uzavřel smlouvu o zřízení zástavního práva se zástavcem Z. F., k zajištění pohledávky ve výši 300.000,- Kč zástavního věřitele, vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 7. 2. 2003 mezi věřitelem a zástavcem, a to k nemovitosti zapsané v katastrálním území – D., okres O. a dne 17. 3. 2003 obviněný R. T. zakoupil od M. Š. pozemky zapsané v katastrálním území – K., okres O., za částku ve výši 65.000,- Kč, přičemž kupní cena byla v hotovosti vyplacena při podpisu kupní smlouvy. Obviněný O. T. sám v přesně nezjištěnou dobu počátkem roku 2001 v obci K., okres O., po předchozí společné dohodě se svým bratrem R. T., pobývajícím na území USA, bylo domluveno, že O. T. za pomoci platební karty typu VISA, kterou obdržel od R. T. k účtu vedenému v P. r., a to ve městě R. u bankovního domu B. S., založenému R. T. za účelem převodu nelegálně získaných finančních prostředků ze Spojených států amerických do České republiky, opakovaně vyzvedne z účtu částku v celkové výši nejméně 200.000,- Kč, kterou následně použije v souladu s pokynem R. T. k zakoupení nemovitostí, a takto za pomoci skutečně vyzvednutých finančních prostředků dne 26. 4. 2001 zakoupil od T. W. pozemky zapsané v katastrálním území – L. u O. za částku ve výši 15.580,- Kč, přičemž kupní cena byla v hotovosti vyplacena při podpisu kupní smlouvy a dne 19. 10. 2001 zakoupil od P. T. pozemky zapsané v katastrálním území – R., okres O. – m., za částku ve výši 110.000,- Kč, přičemž kupní cena byla v hotovosti vyplacena při podpisu kupní smlouvy. Obviněný R. T. se shora popsaným jednáním dopustil trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. účinného od 1. 7. 2002 formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a obviněný O. T. se shora popsaným jednáním dopustil trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. účinného od 1. 7. 2002 formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., dále trestného činu podílnictví podle § 251a odst. 1 tr. zák. účinného do 30. 6. 2002.

V projednávané trestní věci bylo usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 8. 2007, sp. zn. 6 T 169/2006, bylo podle § 23 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto o vyloučení řízení proti obviněným V. J., L. J., nyní provdané J., Ing. V. J., T. J., J. K., J. B. a P. K. ze společného řízení a dále podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu a § 24 odst. 1 tr. řádu o předložení trestní věci obviněných R. T. a O. T. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že ohledně trestné činnosti těchto obviněných nejsou dány podmínky podle § 20 odst. 1 tr. řádu pro společné řízení. Oba obvinění se měli trestné činnosti dopustit ať už každý sám nebo oba společně, ale vždy bez spolupachatelství či účastenství s některým z dalších obviněných. Trestná činnost obviněných R. T. a O. T. byla spáchána mimo obvod Okresního soudu v Českých Budějovicích, konkrétně zjištěným místem spáchání trestné činnosti jsou K., okr. O. Dle soudu je místně příslušným k projednání trestní věci obviněných Okresní soud v Opavě, v jehož obvodu mají oba obvinění také trvalé bydliště a v jehož obvodu se zdržuje i převážná většina svědků, kteří by měli být vyslechnuti u hlavního líčení. Společné řízení tedy není vhodné ani z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněných R. T. a O. T. dojít podle zatím shromážděných důkazů v obvodu Okresního soudu Opava, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě, který je k tomu řízení tak příslušný nejen místně, ale i věcně.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. ledna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. January 2008