JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 48/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. R. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 5 věc vedená pod sp. zn. 38 T 93/2008 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podala dne 2. 6. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu na obviněného M. R. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v době od září 2004 do 26. 3. 2008 v P. ani jinde nepřispívá na výživu své dcery M. R. , roz. R. , nyní studentku Vyšší odborné školy oděvního návrhářství, přestože věděl, že není výdělečně činná a žije pouze z prostředků, které jí může poskytovat její matka, přestože si byl vědom toho, že jako otec podle ustanovení § 85 odst. 2 zák. č. 94/1963 Sb. o rodině je povinen podle svých sil, schopností a majetkových poměrů přispívat na výživu dítěte, pokud není schopno své potřeby si samo zaopatřit, přičemž rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 2. 11. 2007, sp. zn. 50 Nc 234/2006, který nabyl právní moci dne 18. 1. 2008, mu bylo stanoveno výživné ve výši 3.500,- Kč měsíčně splatného do 15. dne v měsíci předem k rukám dcery M. R. a svým jednáním způsobil dluh na výživném za dobu do prosince 2006 ve výši 98.000,- Kč k rukám matky P. R. a dále za dobu do března 2008 včetně dluh ve výši 45.500,- Kč k rukám dcery M. R. , přičemž obviněný po stíhané období nebyl v pracovním poměru, nehlásil se do evidence Úřadu práce v K. , neboť se z evidence sám odhlásil v roce 2005 a po delší dobu se nezdržoval u rodiny, neboť žil v cizině nebo na jiných místech v ČR.

Podáním ze dne 15. 9. 2008 navrhla samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného M. R. Obvodnímu soudu pro Prahu 5 a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné s tím, že by bylo vhodné konání společného řízení s další věcí, jež na obviněného M. R. původně napadla také k Obvodnímu soudu pro Prahu 5, ale z důvodu bydliště obviněného v H. a jeho tíživé finanční situace byla usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 11 Td 15/2008, přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné. Nejedná se sice o obdobná protiprávní jednání obviněného, ale v pozici svědků a poškozených vystupují stejné osoby, a navíc obviněný se v H. zdržuje i nadále, a jak bylo zjištěno, v další věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5, a to ve věci péče o dceru obviněného M. R. , byl obviněným podán návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné opět s poukazem na jeho dlouhodobé finanční a zdravotní problémy.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Důvody, které vedly k odnětí trestní věci obviněného M. R. vedené původně u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 30 T 68/2007 a jejímu přikázání Okresnímu soudu v Karviné, k němuž došlo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 11 Td 15/2008, trvají i v nyní projednávané věci. Obviněný M. R. se i v současné době trvale zdržuje v H. a jeho finanční situace se nezlepšila, což dokládá jeho návrh na přikázání jiné jeho věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 Okresnímu soudu v Karviné. Odňatá trestní věc obviněného, jež je u Okresního soudu v Karviné vedena pod sp. zn. 101 T 103/2008, přitom nebyla dosud skončena, a protože v ní dosud nebylo ani zahájeno hlavní líčení, lze důvodně předpokládat spojení obou trestních věcí ke společnému řízení. Z těchto důvodů je proto v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného M. R. projednal a rozhodl Okresní soud v Karviné.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2008