JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 47/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných L. P., PhDr. Z. D., a Ing. M. Ř., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 4 T 24/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných L. P., PhDr. Z. D. a Ing. M. Ř. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Třebíči.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 podala dne 24. 7. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 9 obžalobu na obviněné L. P., PhDr. Z. D. a Ing. M. Ř. pod bodem 1. pro trestný čin vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., kterého se měli dopustit všichni tři obvinění společně tím, že nejméně od poloviny roku 2005 v P., a na dalších místech kraje V. obviněný L. P. opakovaně nutil poškozeného Ing. Arch. M. Ř., ředitele obecně prospěšné společnosti B. P. o.p.s. se sídlem B., k odchodu z této společnosti a k jejímu předání a změně zakladatele na svoji osobu a to tím způsobem, že mu vyhrožoval, že pokud ze společnosti neodejde, musí počítat s velkými problémy, vyhrožoval mu, že pokud se věc nepodaří dořešit dohodou, jsou také jiné způsoby, „mohou nastoupit Ukrajinci“ s tím, „že má přece rodinu a svou práci a chce snad v klidu žít a pracovat“, výhružky se stupňovaly, a tak poškozený ze společnosti B. P. vystoupil a rezignoval na funkci jejího ředitele dne 14. 7. 2006, následně obviněný L. P. vyzval poškozeného k vydání kompletního účetnictví společnosti B. P. o.p.s., a protože poškozený tak ihned neučinil, sjednal si obviněného PhDr. Z. D. a obviněného Ing. M. Ř., kteří za finanční úplatu sjednali vykonavatele jeho požadavku, a to V. N. (za využití § 55 odst. 2 tr. řádu), který měl od poškozeného účetnictví získat i na základě pohrůžky a použití násilí, přičemž toto jednání obviněných bylo činěno za účelem získání bankovních úvěrů a pro řízení o poskytnutí finanční dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Pod bodem 2. obžaloby byla státní zástupkyní Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 podána obžaloba na obviněného L. P. pro trestný čin nepřímého úplatkářství podle ustanovení § 162 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že jako předseda správní rady společnosti B. P. o.p.s., v přesně nezjištěné době v měsících červnu a červenci roku 2005 v Praze opakovaně žádal Ing. Arch. M. Ř. jako ředitele společnosti B. P. o.p.s. pověřeného vypracováváním rozpočtu společnosti o navýšení původně vypracovaného rozpočtu společnosti ve výši přibližně 46 milionů Kč na částku 65 milionů Kč s tím, že potřebuje vytvoření prostoru pro využití peněz k získání dotací pro společnost B. P. o.p.s. z projektu „Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu“ ministerstva pro místní rozvoj, neboť musí zaplatit některým lidem za pomoc za zajištění dotace, což později specifikoval na částku 2 miliony Kč Mgr. V. J., jako náměstkyni ministra pro místní rozvoj, která měla z pozice své funkce zajistit přidělení dotace a rovněž částku 3 miliony Kč obviněnému PhDr. Z. D., jako bývalému řediteli sekretariátu předsedy vlády ČR, ačkoliv nebylo prokázáno, že by uvedené finanční částky těmto osobám skutečně nabízel nebo poskytl.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 29. 7. 2008, sp. zn. 4 T 24/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných L. P., PhDr. Z. D. a Ing. M. Ř. předložena Městskému soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť Obvodní soud pro Prahu 9 po předběžném projednání obžaloby není místně příslušný k projednání věci, kdy z odůvodnění usnesení vyplývá, že obvinění se měli jednání, které je jim kladeno za vinu dopustit na území působnosti Obvodního soudu pro Prahu 1 případně Obvodního soudu pro Prahu 4.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2008, sp. zn. Nt 70/2008, podle § 24 odst. 1 tr. řádu byla trestní věc obviněných L. P., PhDr. Z. D. a Ing. M. Ř. postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 tr. řádu není Městský soud v Praze v této věci kompetentní k určení místní příslušnosti, neboť ze shromážděných důkazů vyplývá, že k jednání, které má podle obžaloby naplnit skutkovou podstatu trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., ze strany všech tří obviněných došlo nejen v P., ale i na dalších místech kraje V., především ve V. M., okr. Ž. n. S., v P. v okrese J., a také v B. v okrese T., kde byl obviněný L. P. starostou a kde společnost B. P. o.p.s. měla sídlo. Za této situace tedy přichází v úvahu nejen příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1 a Obvodního soudu pro Prahu 4 k projednání této trestní věci, ale i příslušnost Okresního soudu v Jihlavě, Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou a Okresního soudu v Třebíči, přičemž Městský soud v Praze ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 tr. řádu není nadřízen všem soudům, jejichž místní příslušnost k projednání a rozhodnutí věci ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu vyplývá z výsledků dosud provedeného dokazování u nejtěžšího trestného činu, pro který jsou všichni tři obvinění stíháni. Z tohoto důvodu postupoval Městský soud v Praze v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. řádu, které stanoví, že není-li soud, jemuž byla věc předložena k rozhodnutí nadřízen soudu podle zákona příslušnému, postoupí věc k rozhodnutí o příslušnosti tomu soudu, který je společně nadřízen soudu věc předkládajícímu a soudu podle zákona příslušnému.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovanému jednání všech obviněných L. P., PhDr. Z. D. a Ing. M. Ř. mělo dojít na různých místech České republiky, zatímco v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9 nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaných trestných činů. Nejzávažnějším z žalovaných trestných činů je trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., jehož se měli obvinění dopustit v působnosti více okresních soudů, přesto jedním z míst, kde mělo dojít k útokům, pro něž jsou obvinění žalováni je B. v okrese T., kde měla sídlo společnost B. P. o.p.s. a kde byl obviněný L. P. starostou a také zde má trvalé bydliště. Za tohoto stavu je v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 tr. řádu a § 18 odst. 1 tr. řádu Okresní soud v Třebíči jedním ze soudů, který je místně i věcně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2008