JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 46/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. S. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. 9. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 49 T 1/2007 a její přikázání Krajskému soudu v Brně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

U Městského soudu v Praze je pod sp. zn. 49 T 1/2007 vedena trestní věc obviněného J. S. stíhaného pro trestné činy pohlavního zneužívání podle

§ 242 odst. 1, 2 tr. zák. ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. a) tr. zák., pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zák., zanedbání povinné výživy podle

§ 213 odst. 1 tr. zák. a vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák.

K námitce podjatosti vznesené obviněným J. S. bylo podle

§ 30 odst. 1 tr. zák. usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, sp. zn.

49 T 1/2007, rozhodnuto, že předseda senátu JUDr. P. B., přísedící R. T. a M. Š. nejsou vyloučeni z projednávání trestní věci obviněného. Stížnost obviněného proti tomuto rozhodnutí byla usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 5. 2008, sp. zn. 10 To 37/2008, podle § 148 odst. 1 písm.

c) tr. řádu zamítnuta.

Podáním ze dne 28. 7. 2008 navrhl obviněný J. S. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho věci Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Brně, neboť je přesvědčen, že všichni soudci Městského soudu v Praze jsou proti němu zaujatí.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Obviněný J. S. v návrhu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu v podstatě opakuje námitku podjatosti, se kterou již v průběhu řízení neuspěl. Protože z projednání věci nebyl vyloučen soudce JUDr. P. B. ani přísedící R. T. a M. Š. , kteří o ní podle rozvrhu práce mají rozhodovat, nemohl se shledat s úspěchem ani návrh obviněného, aby ze stejných důvodů byla jeho věc odňata celému soudu, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. září 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 16. September 2008