JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 45/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného J. Č., vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 4 T 671/2006, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. září 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu ve smyslu § 334 odst. 1 tr. řádu j e k rozhodnutí o změně způsobu výkonu ochranného léčení odsouzeného J. Č. p ř í s l u š n ý Okresní soud Brno – venkov.

O d ů v o d n ě n í :

Odsouzený J. Č. byl rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 8. 11. 2006, sp. zn. 4 T 671/2006, uznán vinným ze spáchání trestných činů znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) tr. zák. a neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. a byl podle § 241 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na dobu čtyř let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a dále mu bylo uloženo podle § 72 odst. 1, 2 tr. řádu ochranné ústavní sexuologické léčení.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal odsouzený odvolání, o němž Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 19. 12. 2006, sp. zn. 10 To 364/2006, rozhodl tak, že napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. řádu zrušil v celém výroku o trestu a v rozsahu tohoto zrušení podle § 259 odst. 3 tr. řádu nově rozhodl, že odsouzenému za výše uvedené trestné činy, ohledně nichž ponechal výrok o vině nedotčen, podle § 241 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. uložil úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání tří roků se zařazením do věznice s ostrahou. V ostatním ponechal odvoláním napadený rozsudek rovněž nedotčen.

Odsouzený J. Č. v současné době vykonává ochranné sexuologické léčení ve věznici K. souběžně s nepodmíněným trestem odnětí svobody. Odsouzený podal dne 13. 5. 2008 Okresnímu soudu v Semilech žádost o přeměnu ústavní léčby na léčbu ambulantní. Vzhledem k tomu, že odsouzený vykonává uloženou ochranou léčbu ve věznici K., Okresní soud v Semilech celou věc neformálně postoupil Okresnímu soudu Brno – venkov, neboť tento je podle něj s ohledem na znění § 351a tr. řádu místně příslušný k projednání této žádosti. Okresní soud Brno – venkov však žádost odsouzeného J. Č. neformálně vrátil Okresnímu soudu v Semilech s tím, že věznice K. nemá statut ústavu, a nejedná se tedy o ochrannou ústavní léčbu ve smyslu trestního řádu.

Usnesením Okresního soudu v Semilech ze dne 4. 8. 2008, sp. zn. 4 T 671/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc odsouzeného J. Č. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu k projednání žádosti odsouzeného J. Č. na změnu způsobu výkonu ochranného léčení podle § 351a tr. řádu s tím, že Okresní soud v Semilech není příslušný k takovému rozhodnutí, když o změně způsobu výkonu ochranného léčení je podle trestního řádu příslušný ten soud, v jehož obvodu je léčebné zařízení, v němž je léčba vykonávána. Za léčebné zařízení je nutno považovat i věznici, pokud je léčba vykonávána v rámci výkonu trestu odnětí svobody. Jestliže tedy odsouzený vykonává ústavní ochrannou léčbu ve věznici K., která leží v obvodu Okresního soudu Brno – venkov, je tento soud podle § 351a trestního řádu k projednání žádosti odsouzeného místně i věcně příslušný.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzený J. Č. je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Semilech dne 8. 11. 2006, sp. zn. 4 T 671/2006. Tento trest odnětí svobody vykonává odsouzený ve věznici K. Ustanovení § 351a tr. řádu stanoví, že o změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje ve veřejném zasedání soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává. Podle ustálené judikatury je předpokladem pro aplikaci ustanovení § 351a tr. řádu skutečnost, že se ochranné léčení vykonává. Ustanovení § 351a tr. řádu je výjimkou ze zásady obsažené v ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu, které stanoví, že rozhodnutí souvisící s výkonem trestů a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Jelikož § 351a tr. řádu stanoví, že o změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává, a odsouzený J. Č. vykonává uložené ochranné léčení současně s výkonem trestu odnětí svobody ve věznici K., tak za tohoto stavu je k rozhodnutí podle § 351a tr. řádu o změně způsobu výkonu ochranného léčení věcně a místně příslušný Okresní soud Brno – venkov, v jehož obvodu odsouzený J. Č. v současné době vykonává trest odnětí svobody s ochranným léčením.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. září 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 16. September 2008