JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 44/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. J. J. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. srpna 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 2 T 108/2008 a její přikázání Okresnímu soudu v Mělníku s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem samosoudkyně Okresního soudu v Šumperku ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. 2 T 108/2008, byl obviněný Ing. J. J. uznán vinným trestným činem porušení povinnosti v řízení o konkursu podle § 126 odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2007, který spáchal tím, že v době od rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o prohlášení konkursu na majetek dlužníka – společnosti F. s r.o. „v likvidaci“, se sídlem M., ul. D., pod č. j. 25K 27/2007, ze dne 25. 4. 2007, přes opakované výzvy jako likvidátor této společnosti nepředložil v zákonné lhůtě ustanovenému správci konkursní podstaty Mg. I. Š. kompletní účetnictví společnosti F. s r.o. za roky 2002, 2003 a 2004, přiznání k dani z příjmu právnických osob za období od 1. 1. 2007 do 25. 4. 2007, tedy podklady nezbytné pro účely konkursního řízení, čímž nesplnil svoji povinnost poskytnout konkursnímu správci potřebnou součinnost ve vztahu ke zjišťování majetkové podstaty vyplývající z ustanovení § 17 zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání účinného do 31. 12. 2007, přičemž správce konkursní podstaty byl proto nucen zajistit rekonstrukci účetnictví, a neměl též možnost ověřit oprávněnost pohledávek konkursních věřitelů. Obviněný ing. J. J. byl tímto trestním příkazem odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců a podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen a zkušební doba byla stanovena na osmnáct měsíců.

Obviněný Ing. J. J. podal proti trestnímu příkazu odpor.

Podáním ze dne 9. 7. 2008 vznesl obviněný Ing. J. J. námitku nepříslušnosti Okresního soudu v Šumperku, jelikož se správcem konkursní podstaty Mgr. I. Š. se setkával výhradně v Olomouci a tedy k „ohrožení zjištění podstaty“ došlo v obvodu Okresního soudu v Olomouci. Obviněný dále namítl, že tím, že se konkursní správce ani jednou nedostavil do sídla společnosti v M. pro požadované doklady, deklaroval tím právní nezájem na jejich vydání a nemohlo tedy ani dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu z něhož byl obviněn. Dle obviněného tedy nelze rozhodnout, zdali k naplnění skutkové podstaty trestného činu došlo v místní příslušnosti Okresního soudu v Šumperku či v místní příslušnosti Okresního soudu v Olomouci či jiného místně příslušného soudu, v jehož obvodu se obviněný v inkriminované době pohyboval a nezbývá než postupovat podle ustanovení § 18 odst. 2 tr. řádu a jeho trestní věc postoupit Okresnímu soudu v Mělníku, v jehož obvodu obviněný bydlí a má zde i místo podnikání. Současně obviněný namítl, že vedení hlavního líčení před Okresním soudem v Šumperku je v rozporu s platnou právní úpravou a nezajišťuje mu spravedlivý soudní proces, když v průběhu tohoto bude muset Okresní soud v Šumperku rozhodnout o zákonnosti postupu Krajského soudu v Ostravě. Krajský soud v Ostravě je soudem nadřízeným a tedy i odvolacím v takto vedeném řízení, a to i v případě, že by bylo vedeno před Okresním soudem v Olomouci. Obviněný se domnívá, že okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ostravě by v jeho trestní věci nerozhodovali nepodjatě o úkonech jim nadřízeného soudu. Ze všech těchto důvodů navrhl obviněný Ing. J. J. odnětí jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Šumperku a její přikázání Okresnímu soudu v Mělníku, v jehož obvodu má bydliště.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného Ing. J. J. je Okresní soud v Šumperku. Ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 25 tr. řádu nemůže být pouhá ničím nepodložená nedůvěra obviněného v objektivní rozhodování soudu v obvodu působnosti Krajského soudu v Ostravě. Pokud tedy obviněný žádá podle § 25 tr. řádu o postoupení jeho trestní věci k projednání od Okresního soudu v Šumperku k Okresnímu soudů v Mělníku proto, že nevěří v její nestranné a zákonné projednání před Okresním soudem v Šumperku, nejde o důvod uvedený v tomto zákonném ustanovení. Jinak vyloučení orgánů činných v trestním řízení upravuje postup podle § 31 tr. řádu, který obviněný zatím nevyužil. Dokud nebude rozhodnuto o vyloučení všech soudců Okresního soudu v Šumperku, je tento soud k projednání trestní věci obviněného Ing. J. J. i nadále příslušný a návrh na odnětí věci se jeví jako předčasný.

Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného Ing. J. J. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 22. August 2008