JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 43/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné L. R. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. 8. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 7 To 81/2008 a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 42 T 18/2007, byla obviněná L. R. uznána vinnou trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. a odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s dozorem.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná L. R. odvolání, jehož odůvodnění obsahuje i námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze a všech státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Praze a návrh, aby její věc byla Vrchnímu soudu v Praze odňata a přikázána k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci s tím, že má s ohledem na zaujaté jednání soudců Vrchního soudu v Praze vůči znalci MUDr. T., jež v její věci vypracoval znalecký posudek, pochybnosti o objektivním rozhodnutí jejího odvolání.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu vychází z námitky podjatosti, kterou obviněná L. R. podala proti všem soudcům Vrchního soudu v Praze. Protože tato námitka nebyla soudem prvního ani druhého stupně shledána jako důvodná, nelze považovat za důvodný ani návrh obviněné na odnětí věci Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 7. 2008, sp. zn. 7 To 81/2008, bylo vysloveno, že soudci JUDr. Martin Zelenka, JUDr. Jaroslava Maternová a JUDr. Michal Hodoušek stanovení rozvrhem práce k projednání odvolání obviněné nejsou vyloučeni z projednání této věci a usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2008, sp. zn. 11 Tvo 23/2008, byla stížnost obviněné proti tomuto rozhodnutí podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta. Za tohoto stavu neexistuje žádný důležitý důvod ve smyslu § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněné byla Vrchnímu soudu v Praze odňata.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 22. August 2008