JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 41/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných J. Š., a O. Š., vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 2 T 55/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. 7. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných J. Š. a O. Š. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Praha-západ podala dne 31. 3. 2008 Okresnímu soudu Praha-západ obžalobu na obviněné J. Š. a O. Š. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., který měli spáchat tím, že dne 21. 6. 2004 v H. odebrali na základě předchozí objednávky O. Š. jménem společnosti S., s. r. o., se sídlem v Č., na fakturu od společnosti N., s. r. o., se sídlem L., B., S., 140 ks hovězích čtvrtí o váze 10.361 kg v hodnotě nejméně 500.850,70 Kč a od její dceřinné společnosti N., s. r. o., se sídlem H., 4.054 kg hovězího tuku v hodnotě nejméně 10.135,- Kč, s vědomím, že společnost Slánka, s. r. o., nebude vzhledem ke své nepříznivé ekonomické situaci schopna za dodané zboží řádně zaplatit a že vzhledem k exekučnímu titulu, kterým bylo rozhodnuto o prodeji podniku společnosti S., s. r. o., bude případný dosažený zisk použit toliko k umenšení výše celkových dluhů společnosti S., s. r. o., čímž způsobili oběma uvedeným společnostem celkovou škodu ve výši nejméně 510.985,70 Kč, a na obviněného J. Š. pro trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 tr. zák., který měl spáchat tím, že v době od června 2004 do října 2004, kdy společnost S., s. r. o. se sídlem Č., vyvíjela fakticky podnikatelskou činnost, jako její jednatel nezajistil řádné vedení účetních knih, zápisů a souvisejících dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo jejich kontrole, ačkoli mu tuto povinnost ukládá obchodní zákoník, a ohrozil tak majetková práva věřitelů – společnosti N., s. r. o., se sídlem B., která má vůči společnosti S., s. r. o. od 21. 7. 2004 pohledávku ve výši nejméně 10.130,- Kč a dále společnosti Ch. m., a. s. se sídlem Ch., která má dle usnesení Krajského soudu v Praze, sp. zn. 43 Cm 401/96-18, ze dne 28. 3. 2000 pohledávku společnosti S., s. r. o. ve výši nejméně 263.822,- Kč a dále tím, že nezajistil žádné vedení účetnictví, znemožnil minimálně v rozsahu zjištěných obchodních případů včasné a řádné zjištění existence daňové povinnosti včetně její kontroly ze strany finančního úřadu.

Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 9. 4. 2008, sp. zn. 2 T 55/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu, za použití § 18 odst. 1 tr. řádu, § 24 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněných J. Š. a O. Š. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 18 tr. řádu je v dané věci místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, neboť z důkazů shromážděných v přípravném řízení je zřejmé, že v obvodu tohoto soudu, v obci K., se měli obvinění dopustit žalovaného jednání, případně Okresní soud v Hodoníně, když v H. mělo dojít k odebrání zboží, a v H. má sídlo poškozená společnost N., s. r. o.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k podvodnému jednání obviněných J. Š. a O. Š. podle zatím shromážděných důkazů dojít v obci K., okres H. B., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Havlíčkově Brodě, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 15. July 2008