JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 40/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. J. Z. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 15. 7. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e o d n í m á Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou věc vedená pod sp. zn. 2 T 152/2007 a p ř i k a z u j e s e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 16. 7. 2007 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu na obviněného Ing. J. Z. pro pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 250b odst. 1, 4 písm. b) tr. zák. a trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zák., kterých se měl dopustit jednáním popsaným blíže v obžalobě, když jako soukromý podnikatel J. Z. – R. , N. M. na M. , L. , okr. Ž. n. S., provozovatel A. Z, V. M. , okr. Ž. n. S. , s předmětem podnikání maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, v období od 19. 8. 2004 do 4. 5. 2005 ve V. M. na okrese Ž. n. S. , na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 24. 8. 2004 s Č. s., a. s., se sídlem P. , O. , s úmyslem získat majetkový prospěch, zprostředkoval pro 69 žadatelů spotřebitelské úvěry, kdy úmyslně uváděl nepravdivé skutečnosti při vyplňování žádostí o úvěr a svým jednáním způsobil Č. s. , a. s., O. , P. , škodu ve výši nejméně 2.233.500,- Kč a dále jako podnikatel – J. Z. – Č. minimálně v celém období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005 na okrese Ž. n. S. , v rozporu se svými povinnostmi stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nevedl řádné účetnictví.

Podáním ze dne 25. 6. 2008 navrhl předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného Ing. J. Z. Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně ve Východočeském kraji s tím, že obviněný při hlavním líčení konaném dne 27. 5. 2008, na rozdíl od přípravného řízení, kdy nevypovídal, tak žalovanou trestnou činnost popřel a stejně jako následně i státní zástupce, trval na výslechu všech svědků. S ohledem na charakter trestné činnosti a důkazní situaci bude nezbytné vyslechnout nejméně 72 osob, z nichž žádná nemá bydliště a ani nebydlí v okrese Ž. n. S. Třetina svědků má bydliště v okrese Ch. a zbývající v okresech Ú. n. O. , P. , H. B. , L. , J. a M. Místo spáchání trestného činu obviněného Ing. J. Z. by podle obžaloby měl být V. M. , který leží na hranici okresu Ž. n. S. a okresu Ch.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Osoby, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout a jejichž počet je značně vysoký (72 osob), bydlí v okrese Ch. a v dalších okresech převážně Východočeského kraje. S ohledem na vzdálenost Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, kam trestní věc obviněného Ing. J. Z. napadla, od bydliště svědků, a s ohledem na předchozí problémy s doručováním písemností osobám svědků a s jejich dostavováním se k úkonům trestního řízení, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněného Ing. J. Z. u Okresního soudu v Chrudimi, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodu je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného Ing. J. Z. projednal a rozhodl Okresní soud v Chrudimi.

Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedy Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 15. July 2008