JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 4/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. B., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 91 T 271/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2008 o příslušnosti soudu t a k t o:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného V. B. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Mostě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal dne 2. 11. 2007 Městskému soudu v Brně obžalobu na obviněného V. B. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 11. 6. 2007 kolem 18,00 hod. na dálnici D1 ve směru z P. do B., na poslední čerpací stanici před B. – A., převzal po předchozí dohodě osobní motorové vozidlo zn. VW Golf Plus, barvy modré metalízy, které mu za účelem jeho přepravy do města M. předal jeho známý P. K. s tím, aby toto vozidlo po jeho převozu do M. odstavil před svým bydlištěm, kde si jej následně jmenovaný převezme a poté se s ním vrátí zpět do B., což však V. B. neučinil, když s vozidlem se v mezidobí, v blíže nezjištěné době po převzetí vozidla, na blíže nezjištěném místě naboural a P. K. telefonicky sdělil, že vozidlo stojí v autoservisu v K. n. O., odkud ho ovšem poté, ještě před jeho vyzvednutím K., odvezl a ani po opakovaných telefonických urgencích jej jmenovanému nevrátil, odmítal sdělit, a to i orgánům Policie ČR, místo, kde se vozidlo nachází, a v místě svého bydliště, které uvedl K., se přestal zdržovat, přičemž vozidlo bylo nalezeno až samotným K. v autoopravně Z. B. v M., na ul. D., kam jej v mezidobí B. převezl za účelem údajné opravy, a kde si jej také od pana B. K. následně dne 3. 10. 2007 osobně vyzvedl a převzal, čímž fy. Š., s. r. o., se sídlem P., ul. P., způsobil škodu ve výši 340.936,- Kč.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 91 T 271/2007, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného V. B. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že z obsahu spisu nelze zjistit ani místo, kde mělo dojít k havárii vozidla, ani místo, kde obviněný pojal úmysl svěřené vozidlo nevrátit, a je tedy nutno stanovit příslušnost soudu k projednání věci dle ustanovení § 18 odst. 2 tr. řádu, tedy podle místa, kde obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, případně podle místa, kde vyšel čin najevo. S ohledem na to, že obviněný V. B. má bydliště v M., a v tomto městě došlo i k nalezení odcizeného vozidla, je v dané věci věcně a místně příslušný k projednání podané obžaloby Okresní soud v Mostě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Městského soudu v Brně. Z obžaloby podané na obviněného V. B. je zřejmé, že místo činu nelze přesně zjistit. Za tohoto stavu je nutno při stanovení místní příslušnosti vyjít z ustanovení odst. 2 § 18 tr. řádu, podle nichž je místně příslušným k projednání věci soud, v jehož obvodu se obviněný zdržuje, případně v jehož obvodu vyšel čin najevo, a tím je Okresní soud v Mostě.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. ledna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. January 2008