JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 39/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné H. T., roz. G., vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 34 T 94/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. 7. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné H. T., roz. G., p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Zlíně podal dne 12. 6. 2008 Okresnímu soudu ve Zlíně obžalobu na obviněnou H. T., roz. G., pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měla spáchat tím, že v P., dne 14. 4. 2005, vědoma si skutečnosti, že vzhledem k dřívějším nesplaceným závazkům a špatné finanční situaci nebude schopna splátky leasingu hradit, jako podnikatelka, fyzická osoba, uzavřela se společností V. l., a. s. leasingovou smlouvu na předmět leasingu motorové vozidlo Avia A 31, v pořizovací hodnotě 130.900,- Kč, uhradila akontaci ve výši 46.731,30 Kč a první splátku leasingu ve výši 11.177,40 Kč, přičemž další splátky leasingu nehradila v souladu s uzavřenou leasingovou smlouvou, přičemž při sjednání leasingové smlouvy uvedla nepravdivé údaje o své ekonomické situaci, společnosti V. l., a. s. způsobila svým úmyslným jednáním škodu ve výši 72.991,30 Kč, a tím, že v P., dne 5. 6. 2006, vědoma si skutečnosti, že vzhledem k dřívějším nesplaceným závazkům a špatné finanční situaci nebude schopna splátky leasingu hradit, jako podnikatelka, fyzická osoba, uzavřela se společností V. l., a. s. smlouvu o cesi leasingové smlouvy ze dne 12. 4. 2006 na její osobu ohledně předmětu leasingu motorového vozidla Avia A 31 v pořizovací hodnotě 70.210,- Kč, uhradila akontaci ve výši 25.065,- Kč, přičemž následně další splátky leasingu nehradila, společnosti V. l., a. s. způsobila svým úmyslným jednáním škodu ve výši 45.145,- Kč.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 19. 6. 2008, sp. zn. 34 T 94/2008, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné H. T., roz. G., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je v dané věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4, neboť k žalovanému jednání obviněné mělo dojít v provozovně poškozené společnosti V. l., a. s.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněné H. T., roz. G., dojít podle zatím shromážděných důkazů výlučně na území P., zatím co v obvodu Okresního soudu ve Zlíně nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 15. July 2008