JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 38/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných MUDr. S. H., roz. R., a Ing. V. H. vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 2 T 54/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. června 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných MUDr. S. H. a Ing. V. H. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Pelhřimově.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Pelhřimově podala dne 9. 4. 2008 Okresnímu soudu v Pelhřimově obžalobu na obviněné MUDr. S. H. a Ing. V. H. pro trestný čin neposkytnutí pomoci podle ust. § 207 odst. 2 tr. zák. (MUDr. S. H.) a podle ust. § 207 odst. 1 tr. zák. (Ing. V. H.), který měli spáchat tím, že MUDr. S. H. v P., ul. K. H. B., v místě svého trvalého bydliště, v období řádově několika měsíců roku 2006 do 19. 1. 2007 bezdůvodně neposkytla potřebnou pomoc a péči svému synovi V. H., s kterým sdílela se svým manželem Ing. V. H. společnou domácnost, ačkoliv si jako lékařka musela být vědoma řadu týdnů toho, že se jedná o vážný neutěšený zdravotní stav a hrozící nebezpečí vážné újmy na zdraví, příp. smrti, což bylo rozpoznatelné i pro laika, na tento vážný zdravotní stav syna nereagovala, nezajistila mu včas odborné vyšetření, které by vedlo k jeho záchraně, ponechala jej svému osudu a v důsledku toho dne 19. 1. 2007 v zuboženém stavu zemřel na následky srdečního selhání a celkové sešlosti organismu, a Ing. V. H. v P., v ulici K. H. B., v místě svého trvalého bydliště, v období řádově několika měsíců roku 2006 do 19. 1. 2007 bezdůvodně neposkytl bez nebezpečí pro sebe potřebnou pomoc a péči svému synovi V. H., s kterým společně se svojí manželkou MUDr. S. H. sdílel společnou domácnost, přestože si musel být vědom již několik týdnů jeho vážného neutěšeného zdravotního stavu, kdy hrozilo nebezpečí vážné újmy na zdraví, příp. smrti, kdy tento stav byl zřetelný a rozpoznatelný, nepodnikl nic pro záchranu svého syna a v důsledku toho dne 19. 1. 2007 zemřel v zuboženém stavu na následky srdečního selhání a celkové sešlosti organismu.

Usnesením Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 2 T 54/2008, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu a § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných MUDr. S. H. a Ing. V. H. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o věcné a místní příslušnosti s tím, že ze znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství bylo zjištěno, že příčinou smrti V. H. bylo srdeční selhání při celkové sešlosti (kachexii). Ve znaleckém posudku bylo konstatováno, že je vysoce pravděpodobné, že při včasné specializované lékařské péči by nedošlo k úmrtí V. H. Navíc toxikologickým vyšetřením bylo zjištěno u zemřelého podávání hypnotik s rychlým nástupem. Okresní soud v Pelhřimově se tedy domnívá, že jednání obou obviněných by mohlo vykazovat zákonné znaky podstatně přísnějšího trestného činu, než který byl použit v podané obžalobě a v úvahu přichází právní kvalifikace ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák. a s ohledem na trestní sazbu, kterou je pachatel takového trestného činu ohrožen, by Okresní soud v Pelhřimově nebyl soudem příslušným k projednání této trestní věci ve vztahu k ustanovení § 17 odst. 1 tr. řádu. V tomto případě by byl příslušným k projednání této trestní věci v prvním stupni krajský soud, tedy Krajský soud v Českých Budějovicích.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Úvaha Okresního soudu v Pelhřimově o přísnější právní kvalifikaci jednání obviněných MUDr. S. H. a Ing. V. H. žalovaného jako trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1, 2 tr. zák. je v tomto stadiu řízení přinejmenším předčasná. Orgány přípravného řízení shromáždily důkazy, které v obžalobě podřadily pod určitou právní kvalifikaci. Je na nalézacím soudu, aby dokazováním v hlavním líčení oprávněnost těchto skutkových a právních závěrů potvrdil, nebo došel k závěrům jiným. Ostatně z usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 2 T 54/2008, vyplývá, že s ohledem na obsah dosud shromážděných důkazů, se jeví jako vhodné doplnit dokazování dalšími důkazy, které by mohly věc blíže osvětlit, zejména důkazy související se zjištěním, že zemřelému byl podáván určitý druh léku. Nejvyšší soud nesdílí názor Okresního soudu v Pelhřimově, že případné důkazní nedostatky by měly být odstraněny jiným věcně a místně příslušným soudem, jelikož z dosud shromážděných důkazů nevyplývá užití jiné právní kvalifikace na jednání obou obviněných. Teprve po náležitém dokazování před Okresním soudem v Pelhřimově, který je zatím k projednání trestní věci obou obviněných věcně a místně příslušným, bude moci být zvažováno, zda přichází v úvahu použití jiné právní kvalifikace na jednání obviněných a tím i případné změny věcně a místně příslušného soudu. Za tohoto stavu není úvaha o věcné příslušnosti krajského soudu namístě a nebylo se jí nutno zabývat ani z hlediska místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008