JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 36/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných O. Š. a Z. K., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 3/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných O. Š. a Z. K. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala dne 15. 2. 2008 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněné O. Š. a Z. K. pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák. spáchaného formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterého se měli dopustit tím, že v přesně nezjištěné době na počátku roku 2001 v B., obviněný O. Š. jako člen představenstva a ekonomický ředitel a obviněný Z. K. jako předseda představenstva společnosti K.L.M. I. a.s., se sídlem T. k. J. v B., zahrnuli do účetnictví této společnosti fakturu ze dne 28. 12. 2000 údajně vystavenou společností A. s.r.o., se sídlem K. v P., opatřenou otiskem razítka společnosti a podepsanou jménem „K.“, s předmětem plnění spojovací a hutní materiál v celkové hodnotě 14.443.580,- Kč, ačkoli věděli, že k uskutečnění výše uvedeného zdanitelného plnění nedošlo, a takto činili po vzájemné předchozí dohodě, v úmyslu zkrátit daň z příjmů právnických osob za rok 2000 a DPH za 4. čtvrtletí 2000 dne 20. 6. 2001 na Finančním úřadu v Brně I., a zkrátili tak daň z příjmu právnických osob o částku 3.701.090,- Kč a daň z přidané hodnoty o částku 2.604.580,- Kč, celkem tedy 6.305.670,- Kč, ke škodě České republiky zastoupené Finančním úřadem Brno I.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. 42 T 3/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných O. Š. a Z. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu § 18 odst. 1 tr. řádu není Městský soud v Praze místně příslušný k projednání této trestní věci. Ze spisového materiálu vyplývá, že k trestné činnosti obviněných došlo zřejmě v B., kdy oba obvinění, jako zástupci společnosti K.L.M. I., a.s., která má sídlo v B., zahrnuli do účetnictví této společnosti fiktivní fakturu společnosti A. s.r.o., se sídlem v P., přičemž k žádnému plnění ani jednání se společností A. s.r.o. nedošlo. Přiznání k dani z příjmů právnických osob i k dani z přidané hodnoty bylo uplatněno u Finančního úřadu v Brně I., přičemž škodu měli obvinění způsobit České republice zastoupené Finančním úřadem v Brně I. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že k projednání a rozhodnutí věci je věcně i místně příslušný Krajský soud v Brně, neboť v obvodu Městského soudu v Praze k žádnému žalovanému jednání obviněných O. Š. a Z. K. nedošlo.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněných O. Š. a Z. K. podle zatím shromážděných důkazů dojít na území B., kde má sídlo společnost K. L. M. I. a. s., do jejíhož účetnictví byla zahrnuta fiktivní faktura společnosti A. s.r.o., a kde má rovněž sídlo Finanční úřad Brno I., jako zástupce poškozené České republiky, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Krajský soud v Brně, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008