JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 35/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. L. Ž., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 135/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. června 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného Ing. L. Ž. p ř í s l u š n ý Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2005, sp. zn. 3 T 319/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 7. 2006, sp. zn. 9 To 115/2006, byl obviněný Ing. L. Ž. uznán vinným trestným činem zvýhodňování věřitele podle § 256a odst. 1, 3 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, a k trestu zákazu činnosti. Žalovaného skutku se měl obviněný dopustit tím, že dne 16. 1. 2002 v R., L., jako předseda představenstva obchodní společnosti S. p. o., a. s., se sídlem O., N., uhradil část peněžitého závazku SPO vůči obchodní společnosti G. F. L. ve výši 201.970.000,- Kč, vzniklého ze smlouvy o úplatném postoupení pohledávky ze dne 15. 8. 2001, a to tím způsobem, že téhož dne dal pokyn bance R. B., se sídlem ul. B. i., R., L., k převodu peněžní částky 201.970.000,- Kč z bankovního účtu SPO na bankovní účet společnosti G. F. L. vedený u téže banky, k úhradě tohoto závazku použil peněžní prostředky získané z prodeje strojního zařízení spalovny v O., ačkoli věděl a musel vědět, že SPO má splatné neuhrazené závazky vůči dalším svým věřitelům ve výši minimálně 143.826.608,- Kč, dále, že SPO není schopna minimálně od roku 1998 hradit své splatné závazky z důvodu nedostatku disponibilních prostředků, a rovněž tak věděl a musel vědět, že prodané strojní zařízení spalovny bylo jediným významným obchodním majetkem SPO, a tímto svým jednáním úmyslně zvýhodnil věřitele G. F. L., a způsobil ostatním poškozeným věřitelům uvedeným v obžalobě škodu v celkové výši 73.760.024,- Kč.

K dovolání obviněného Nejvyšší soud usnesením ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 5 Tdo 99/2007, rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2005, sp. zn. 3 T 319/2004, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 7. 2006, sp. zn. 9 To 115/2006, stejně jako všechna rozhodnutí obsahově navazující na zrušená rozhodnutí, zrušil a Městskému soudu v Brně přikázal, aby věc obviněného Ing. L. Ž. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž v pokračování nalézacího řízení se má pro potřeby správné právní kvalifikace jednání obviněného dokazování zaměřit na vyřešení vlastnictví předmětného souboru movitých věcí, strojního zařízení spalovny, a následnou dispozicí s těmito věcmi, případně peněžními prostředky za ně získanými.

Městský soud v Brně doplnil dokazování ve směru naznačeném Nejvyšším soudem, a protože dospěl k závěru, že žalované jednání obviněného Ing. L. Ž. může vést ke změně právní kvalifikace na trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák., a jelikož by touto změnou současně došlo ke změně místní i věcné příslušnosti soudu k projednání věci, předložil trestní věc obviněného Ing. L. Ž. usnesením ze dne 3. 12. 2007, sp. zn. 3 T 135/2007, podle § 222 odst. 1 tr. řádu k rozhodnutí podle § 24 odst. 1 tr. řádu Nejvyššímu soudu.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 11 Td 3/2008, bylo rozhodnuto, že podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněného Ing. L. Ž. příslušný Městský soud v Brně. Své rozhodnutí odůvodnil Nejvyšší soud tím, že je sice možno po doplnění dokazování zjištěné jednání obviněného Ing. L. Ž. kvalifikovat jako trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. řádu, avšak s ohledem na hospodárnost řízení se jeví předčasné, dříve než bude změna právní kvalifikace zakládající změnu věcné i místní příslušnosti na základě doplnění dokazování reálná, měnit stávající příslušnost soudu, neboť při změně příslušnosti soudu v tomto stadiu dokazování by bylo nutné provádět znovu všechny důkazy, přičemž výsledkem tohoto postupu nemusí být nezbytně posouzení věci podle ustanovení trestního zákona zakládající věcnou příslušnost podle § 17 odst. 1 tr. řádu. Jeví se proto vhodné, aby dokazování ve směru naznačeném Nejvyšším soudem v usnesení ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 5 Tdo 99/2007, doplnil současný procesní soud, a teprve poté, co skončené dokazování povede k závěru, že tento soud zjištěný stav s ohledem na ustanovení § 17 odst. 1 tr. řádu věc sám kvalifikovat nemůže, bude nutno tomuto soudu věc odejmout a přikázat ji soudu k jejímu projednání příslušnému.

Městský soud v Brně po provedení dalších dostupných a ve věci se nabízejících důkazů usnesením ze dne 5. 5. 2008, sp. zn. 3 T 135/2007, podle § 222 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněného Ing. L. Ž. předložil opětovně Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že podle jeho názoru není pochybností o tom, že obviněný se svým jednáním dopustil trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák., a s ohledem na způsobení škody velkého rozsahu dle § 89 odst. 11 tr. zák. naplnil kvalifikovanou podstatu tohoto trestného činu podle odst. 4, kdy za místo spáchání trestného činu je třeba považovat hlavní město Praha, neboť jak vyplývá z provedeného dokazování, v Praze došlo k přisvojení si cizí věci jejím prodejem. Z těchto důvodů je ve smyslu ustanovení § 17 a 18 tr. řádu věcně a místně příslušný k projednání věci Městský soud v Praze. Zanedbatelné navíc není, že v Praze má bydliště obviněný i většina svědků, které bude třeba před soudem vyslechnout.

Nejvyšší soud po zhodnocení všech provedených důkazů dospěl k tomuto závěru.

Městský soud v Brně splnil požadavek vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008 a předložil věc Nejvyššímu soudu znovu až poté, kdy ho výsledky dokazování dovedly k závěru o reálné možnosti překvalifikování právního posouzení věci na trestný čin, k jehož kvalifikaci je ve smyslu § 17 tr. řádu příslušný toliko krajský soud. Přičemž z hlediska místní příslušnosti podle § 18 tr. řádu je tímto soudem Městský soud v Praze, neboť jak je patrno z provedených důkazů, k rozhodné části skutkového děje mělo dojít v obvodu tohoto soudu.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008