JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 34/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud ve věci návrhu na uložení ochranného léčení Ing. J. N. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Okresnímu soudu v Opavě věc vedená pod sp. zn. 19 Nt 27/2008 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Děčíně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Opavě podal dne 6. 5. 2008 Okresnímu soudu v Opavě návrh na uložení ochranného léčení psychiatrického ústavní formou podle § 72 odst. 1 tr. zák. Ing. J. N. s tím, že trestní stíhání jmenovaného pro trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. bylo pro nepříčetnost zastaveno, tento však jak vyplývá ze znaleckého posudku trpí duševní chorobou v pravém slova smyslu-paranoidní schizofrenií, v důsledku níž je jeho pobyt na svobodě z lékařského hlediska nebezpečný.

Podáním ze dne 2. 6. 2008 navrhl samosoudce Okresního soudu v Opavě podle § 25 tr. řádu odnětí návrhu na uložení ochranného léčení Ing. J. N. Okresnímu soudu v Opavě a jeho přikázání Okresnímu soudu v Děčíně z důvodů hospodárnosti a rychlosti řízení s tím, že v obvodu Okresního soudu v Děčíně se trvale zdržuje jak Ing. J. N. , tak jeho sestra a přítelkyně, které bude třeba případně vyslechnout, stejně jako znalce MUDr. R. , jež působí v Psychiatrické léčebně H. B. , okr. L. Navíc v Děčíně může být též zajištěna lepší komunikace mezi Ing. J. N. a obhájcem, jehož v řízení nadále musí mít, když Okresní soud v Opavě může ustanovit jen obhájce, který je zapsaný v příslušném seznamu pro tento soud, tj. prakticky sídlícího v Opavě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Ing. J. N. bydlí a trvale se zdržuje v D. , stejně jako jeho sestra a přítelkyně, jež ve věci návrhu na uložení ochranného léčení přichází v úvahu jako svědkyně, a znalec MUDr. R. , který již jednou znalecký posudek na Ing. J. N. vypracoval, působí v Psychiatrické léčebně H. B. , okr. L. S ohledem na to, jeví se z důvodů hospodárnosti a rychlosti projednání věci před soudem vhodné, aby návrh na uložení ochranného psychiatrického léčení Ing. J. N. projednal a rozhodl Okresní soud v Děčíně.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008