JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 32/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Z. K. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě věc vedená pod sp. zn. 2 T 69/2008 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě podala dne 2. 5. 2008 Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě obžalobu na obviněného Z. K. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měl dopustit v souvislosti s dopravní nehodou v katastru obce H., okr. H. B., při níž tři osoby zemřely a jedna byla těžce zraněna.

Podáním ze dne 28. 5. 2008 navrhl samosoudce Okresního soudu v Havlíčkově Brodě podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného Z. K. Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné či v Opavě z důvodů hospodárnosti a rychlosti trestního řízení s tím, že obviněný bydlí v B., okr. K., poškozený, který byl při nehodě těžce zraněn, stejně jako tři zemřelé osoby pochází z obce V., okr. O., a ve stejné obci má ambulanci lékař, jenž je navrhován ke slyšení před soudem, jakož i další svědek. Dva navrhovaní svědci, kteří však průběh dopravní nehody neviděli, mají bydliště v B. a H. B. a znalec navržený ke slyšení pochází z H.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Přestože k dopravní nehodě došlo v katastru obce H., okr. H. B., tak pouze dva svědci, které státní zástupce navrhuje vyslechnout, avšak dopravní nehody se neúčastnili, a jeden znalec pochází z blízkého okolí procesního soudu. Naproti tomu obviněný má trvalý pobyt v B., okr. K., a na okrese O. má bydliště poškozený a dva svědci, které bude třeba před soudem vyslechnout. S ohledem na vzdálenost Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kam trestní věc obviněného napadla, od bydliště obviněného, poškozeného a dvou svědků, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Z důvodů hospodárnosti a rychlosti projednání věci před soudem je proto v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného Z. K. projednal a rozhodl Okresní soud v Karviné.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008