JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 31/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného T. T. vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 T 1/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. června 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného T. T. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala dne 22. 2. 2008 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněného T. T. pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák. a trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zák., kterých se měl dopustit tím, že jako předseda občanského sdružení S. s. K. p. se sídlem M. O., Z., registrovaného dne 9. 6. 2004 Ministerstvem vnitra ČR, dne 6. 8. 2004, 4. 7. 2005 a 10. 8. 2005 na přesně nezjištěném místě rozesílal akcionářům společnosti K. D. – P., a. s. se sídlem D., Ú., dále společnosti II. E. H., a. s. se sídlem P., K. nám. a společnosti Š. H., a. s. se sídlem P., B., dopisy s nabídkami na vyzvednutí a následnou úschovu akcií, které tito akcionáři měli přebírat v listinné podobě od výše uvedených společností (emitentů), včetně nabídky poradenské činnosti směřující ke zhodnocení akcie, přičemž smluvní odměna měla činit 30% z dosaženého finančního zhodnocení, však uvedené dopisy i ostatní listiny rozeslané S., které užil k oslovení akcionářů byly tištěny tak, že modrou barvou tisku, grafickým ztvárněním záhlaví i použitým logem sdružení, včetně užití podpisové doložky ing. J. Š. CSc., ředitel divize služeb a uváděním sídla sdružení na adrese P., R., byly způsobilé vyvolat u oslovených akcionářů nebezpečí záměny občanského sdružení za právnickou osobu S. c. p., u emitenta Š. H., a. s. takto získal 448 klientů, pro které převzal 5773 akcií při odhadní ceně 2.700,- Kč za akcii, u emitenta K. D. – P., a. s. získal 120 klientů, pro které zažádal o vydání 670 ks akcií při odhadované ceně 1.422,- Kč za akcii a u emitenta II. E. H., a. s. pak získal 22 akcionářů, pro které žádal o vydání 2430 ks akcií při odhadované ceně 448,97 Kč za akcii, získal tak celkově správu cenných papírů v celkové odhadované ceně 17.630.837,- Kč. Dále dle obžaloby obviněný T. T. ode dne 9. 6. 2004, kdy bylo zaregistrováno občanské S. S. K. p. v registru občanských sdružení vedeném MV ČR, ani poté, dnem 4. 5. 2005, kdy bylo S. zaregistrováno jako právnická osoba s předmětem podnikání – činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Živnostenským úřadem Magistrátu města Ostrava až do současné doby nevedl a ani jiného nepověřil vedením účetních dokladů a účetních knih občanského sdružení, přestože byl tak podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinen.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2008, sp. zn. 47 T 1/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného T. T. předložena Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Městský soud v Praze není ve věci místně příslušný, když v průběhu vyšetřování vyplynulo, že obviněný T. T. má bydliště v H., další společnosti v O. a sídlo S. K. p., kde měl jako jednatel zasílat dopisy, je rovněž v O. Sídlo v P., R., které obviněný uváděl jako doručovací adresu, bylo fiktivní, na této adrese měl založen pouze P. O. BOX. Místo spáchání trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák. je tedy buď místo bydliště obviněného v H. nebo sídlo S. K. p. v O., ze kterého byly rozesílány dopisy s inkriminovaným obsahem. Rovněž místo spáchání trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zák. je v O., jelikož povinnost registrace S. K. p. jako plátce daně z příjmu vznikla u Finančního úřadu v Ostravě, když předmětné S. mělo sídlo v O. a bylo zaregistrováno jako právnická osoba Živnostenským řadem Magistrátu města Ostravy. Městský soud v Praze tedy dospěl k závěru, že věcně a místně příslušným k projednání trestní věci obviněného T. T. je Krajský soud v Ostravě.

Podáním ze dne 27. 5. 2008 postoupil Vrchní soud v Praze trestní věc obviněného T. T. k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu jako soudu společně nadřízenému Městskému soudu v Praze, tedy soudu věc předkládajícímu k rozhodnutí o příslušnosti, a Krajskému soudu v Ostravě, jako soudu podle zákona místně příslušnému, s odůvodněním, že Vrchní soud v Praze není nadřízen Krajskému soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2008, sp. zn. 47 T 1/2008. Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě mělo dojít k žalovanému jednání obviněného T. T. podle zatím shromážděných důkazů na území O., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Krajský soud v Ostravě, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008