JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 30/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. B. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 4 věc vedená pod sp. zn. 46 T 10/2008 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 8. 2. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného R. B. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit jednáním popsaným v obžalobě.

Podáním ze dne 21. 5. 2008 navrhla předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného R. B. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně s tím, že obviněný R. B. se v současné době nachází ve vazbě Okresního soudu ve Zlíně, a že čtyři z pěti svědků navržených obžalobou ke slyšení před soudem mají trvalé bydliště na okresech Z., P. a U. H. Navíc u Okresního soudu ve Zlíně je pod sp. zn. 34 T 32/2008 vedeno proti obviněnému další stíhání, a to pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., kdy žalované podvodné jednání obviněného v obou věcech by mohlo být posuzováno jako pokračující.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Obviněný R. B., stejně jako většina svědků, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, se trvale zdržují v okrese Z., U. H. a P. Navíc před Okresním soudem ve Zlíně, v jehož vazbě se obviněný nachází, probíhá pro trestný čin podvodu další stíhání obviněného. S ohledem na vzdálenost Obvodního soudu pro Prahu 4, kam trestní věc obviněné napadla, od Okresního soudu ve Zlíně, v jehož věci je obviněný vazebně stíhán pro trestný čin stejné skutkové podstaty, a k němuž bude mít většina svědků podstatně blíž, než k procesnímu soudu, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Z důvodů hospodárnosti projednání věci před soudem je proto v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného R. B. projednal a rozhodl Okresní soud ve Zlíně.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008