JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 26/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. J. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 136/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2008 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného V. J. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podal dne 17. 4. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 2 obžalobu na obviněného V. J. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 25. 8. 2006 v Ž. , ve Slovenské republice, v pobočce firmy D. CZ, s. r. o., po podepsání smlouvy o výhradním obchodním zastoupení, převzal vzorkovnici obsahující 1948 brýlových obrouček, 129 pouzder, 1 vzorkovnici náhradních dílů a čistících prostředků, 568 kusů propagačního materiálu a další příslušenství a náhradní díly k obroučkám, v celkové hodnotě 1.057.409,50 Kč, 3 černé kufry v celkové hodnotě 6.000,- Kč, 1 zelený kufr v hodnotě 1.000,- Kč, 2 velké černé kufry v celkové hodnotě 3.000,- Kč, 1 malou černou tašku v hodnotě 1.500,- Kč, 1 modrý kufr na pouzdra v hodnotě 400,- Kč, 2 cestovní tašky v celkové hodnotě 800,- Kč, 72 černých saténových kazet v celkové hodnotě 32.400,- Kč, 38 bílých plastových kazet v celkové hodnotě 13.300,- Kč, 3 modré kazety na pouzdra v celkové hodnotě 1.200,- Kč, kapesní počítač P. v hodnotě 15.000,- Kč, šek na částku 20.000,- Kč, a na základě smlouvy o zastoupení do místa, které si určil jako doručovací adresu P. , S. -květinářství K. si telefonicky objednal a nechat doručovat další zboží uvedené v obžalobě, dne 27. 9. 2006 si od firmy D. , s. r. o., vyžádal další zálohu ve výši 10.000,- Kč, která mu byla zaslána prostřednictvím kurýrní služby PPL a tuto si převzal dne 29. 9. 2006 v pobočce ČSOB, a. s., v P. , a ačkoliv byl podle smlouvy povinen týdně provádět vyúčtování, které měl zasílat do sídla firmy, takto neučinil, zboží a finanční hotovost, která mu byla dána firmou D. CZ, s. r. o., si ponechal, aniž vyvíjel smluvenou obchodní činnost, čímž D. CZ, s. r. o., se sídlem R. pod R. , T. , způsobil celkovou škodu ve výši 1.258.489,50 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. 2 T 136/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného V. J. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je v dané věci místně příslušný buď soud, v jehož obvodu je sídlo firmy D. , s. r. o., neboť kromě uzavření smlouvy v pobočce firmy v Ž. veškerá další komunikace obviněného, stejně jako povinnost týdenního účtování a odvádění tržeb se odvíjela k sídlu firmy v R. pod R. , případně i Obvodní soud pro Prahu 5, když obviněný v předmětné době fakticky na P. bydlel, a na adresu P. , S. , si nechal zasílat zboží.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci si měl podle zatím shromážděných důkazů obviněný V. J. cizí zboží i finanční prostředky přisvojit jednak v Ž. , jednak na P. , je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, jako soud věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008