JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 23/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. B., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 5. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 1 T 41/2008 a její přikázání Okresnímu soudu v Táboře s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem samosoudkyně Okresního soudu v Břeclavi ze dne 14. 4. 2008, sp. zn. 1 T 41/2008, byl obviněný D. B. uznán vinným trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k peněžitému trestu ve výměře 20.000,- Kč.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal obviněný odpor a současně požádal o projednání věci z finanční náročnosti cesty k soudu, kam má daleko, v místě svého bydliště, nebo v místě jemu blízkém.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného D. B. je Okresní soud v Břeclavi. Ke změně místní příslušnosti soudu může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Pouhá skutečnost, že se obviněný zdržuje v T. a že je pro něj cesta k procesnímu soudu finančně i jinak náročná, nelze považovat za naplnění podmínek ke změně místní příslušnosti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. May 2008