JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 20/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. N., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 4 T 43/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného Roberta Nagy p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podala dne 19. 3. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněného R. N. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že ačkoli dne 11. 10. 2005 v O., v provozovně společnosti A. E., a. s., uzavřel jako jednatel společnosti 1. S. C., a. s., leasingovou smlouvu se společností G. M. A., a. s., jejímž předmětem byl finanční pronájem motorového vozidla zn. Opel Vectra 2.0 16V, v pořizovací ceně 199.900,- Kč, kdy při jeho převzetí složil zálohu ve výši 20.000,- Kč a zavázal se k úhradě 72 měsíčních splátek ve výši 5.412,48 Kč, uhradil pouze 9 splátek a část 10. splátky, od 20. 7. 2006 již neuhradil žádnou splátku a po ukončení leasingové smlouvy ze strany G. M. A., a. s., ke dni 7. 9. 2006 vozidlo dobrovolně nevrátil a nakládal s ním jako s vlastním, když je dne 10. 10. 2006 převedl na L. M., a společnosti G. M. A. a. s. tak způsobil škodu ve výši 127.566,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 3. 2008, sp. zn. 4 T 43/2008, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného R. N. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že v trestní věci obviněného R. N. není dána místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, nýbrž Okresního soudu ve Zlíně, případně Okresního soudu v Ostravě. S odůvodněním, že se zažalovaný skutek vlastně stal dne 10. 10. 2006, kdy obviněný R. N. vozidlo, které měl pronajaté na základě leasingové smlouvy, a poté, co tato smlouva byla vypovězena leasingovou společností z důvodu nedodržení splácení leasingových splátek, převedl na L. M., čímž toto vozidlo poškozené společnosti G. M. A., a. s. zpronevěřil a způsobil jí tím škodu uvedenou v obžalobě. K převzetí vozidla dle svědecké výpovědi L. M. mělo dojít ve Z. Z předávacího protokolu ze dne 10. 10. 2006, který byl sepsán v notářské kanceláři JUDr. V. H. v H. dále vyplynulo, že předávající, kterým je obviněný R. N. jakožto bývalý majitel a jediný akcionář akcií 1. S. C., a. s., se dohodl s přejímajícím, kterým je L. M. jakožto nabyvatel a jediný akcionář akcií 1. S. C., a. s., mimo jiné i na převzetí práv a povinností z Leasingové smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem G. M. A., a. s. a příjemcem 1. S. C., a. s., přičemž předmětem této leasingové smlouvy je leasing předmětného motorového vozidla, a dle tohoto protokolu se motorové vozidlo předává osobně L. M. Trestná činnost dle podané obžaloby byla tedy spáchána buď v H., kde byl sepsán uvedený protokol, nebo ve Z., kde dle spisu došlo k faktickému převzetí vozidla. Z toho vyplývá, že Obvodní soud pro Prahu 1 není soudem místně příslušným pro projednání trestní věci obviněného R. N. V obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1 je pouze sídlo společnosti, pod jejíž hlavičkou vlastně obviněný měl provést trestnou činnost, avšak tato skutečnost není určující pro místní příslušnost.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání trestného činu zpronevěry je místo, kde se obviněný dopustil jednání, jímž si přisvojil cizí věc mu svěřenou. Samotným převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1 tr. zák. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. U trestného činu zpronevěry dle § 248 tr. zák. nelze vyloučit, že k jednání pachatele dojde na jiném místě, než na kterém nastal nebo měl nastat účinek trestného činu. O takový případ však nejde, jestliže pachatel, který má v souladu se svěřením věci u sebe, na místě jež je odlišné od bydliště poškozeného, si jí přisvojí a tím způsobí poškozenému škodu (srov. R 16/1999). Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě mělo dojít k přisvojení předmětného vozidla obviněným R. N. podle zatím shromážděných důkazů na základě předávacího protokolu ze dne 10. 10. 2006 mezi předávajícím R. N. a přejímajícím L. M. sepsaném v notářské kanceláři v H. na území H., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Karviné, jako soud věcně a místně příslušný. Za tohoto stavu není rozhodující, že k faktickému předání vozidla mělo dojít na území Z., stejně tak jako není podstatné, že vedle Okresního soudu ve Zlíně byl k projednání věci navrhován i Okresní soud v Ostravě.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. April 2008