JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 2/2010

Místo spáchání trestného činu

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. C., vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 1 T 200/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 2. 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného V. C. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově podal dne 10. 9. 2009 Okresnímu soudu v Českém Krumlově obžalobu na obviněného V. C. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že přesně nezjištěného dne v září 2005 v Č. K. uzavřel s poškozeným V. V. ústní dohodu o půjčce částky 4.000.000,- Kč uložené tehdy na jeho osobním účtu jako nevypořádanou část kupní ceny za prodej nemovitosti poškozenému, kterou jako zprostředkovatel měl ve své dispozici, vědom si toho, že s ohledem na své majetkové a finanční poměry a nutnost souběžně splácet předchozí již splatné dluhy, není schopen dluh uhradit v dohodnutém termínu jednoho roku, přičemž dluh začal zčásti splácet až po vydání usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově, č. j. 5 C 103/2007 ze dne 29. 6. 2007 o schválení smíru účastníků, když ve dnech 24. 7., 23. 8., 14. 9., 24. 10., 22. 11., 20. 12. 2007 a 21. 1., 25. 2., 29. 5. 2008, uhradil celkem 85.000,- Kč a dosud tak dluží částku 3.915.000,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 5. 1. 2010, sp. zn. 1 T 200/2009, byla podle § 222 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněného V. C. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Českém Krumlově není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož dne 4. 1. 2010 podal obhájce obviněného V. C. námitku místní nepříslušnosti s odůvodněním, že z obsahu spisu se podává, že k uzavření smlouvy o půjčce došlo v domově důchodců v J., kde byl poškozený V. V. v dané době ubytován. Okresní soud v Českém Krumlově ze spisového materiálu zjistil, že nikde není výslovně řečeno, že k uzavření dohody o půjčce, tj. jednání, které má zakládat znaky zažalovaného trestného činu, došlo na konkrétním místě, ať již v Č. K., jak tvrdí obžaloba, nebo v J., jak tvrdí obviněný V. C. Z obsahu výpovědí zúčastněných osob však vyplývá, že k jednání mezi obviněným a poškozeným docházelo vždy v místě pobytu poškozeného, jímž byla nemocnice v J., v bydlišti bratra poškozeného, jímž je T., okres J. a převážně v domově důchodců v J. Z důvodu upřesnění skutkových okolností rozhodujících pro posouzení místní příslušnosti se soud po vznesení námitky spojil telefonicky se zmocněncem poškozeného, který dotazem na poškozeného zjistil, že k půjčce peněz mělo dojít skutečně v J., v domově důchodců, kde bydlel. S ohledem na uvedené skutečnosti se Okresní soud v Jihlavě domnívá, že námitka místní nepříslušnosti je důvodná a místně příslušným k projednání trestní věci obviněného V. C. je Okresní soud v Jihlavě, v jehož obvodu mělo dojít ke spáchání projednávaného trestného činu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, ale i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněného V. C. dojít podle zatím shromážděných důkazů v J., zatím co v obvodu Okresního soudu v Českém Krumlově nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. února 2010

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 24. February 2010
Vloženo: 12. September 2018