JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 19/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Š. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 46/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 4. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného Š. K. p ř í s l u š n ý Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podala dne 9. 4. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného Š. K. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že dne 26. 3. 2006 kolem 17.30 hodin v P., po předchozí ústní domluvě převzal od poškozeného J. K., osobní automobil Ford Focus, s tím, že na automobil namontuje tažné zařízení a zajistí zápis do technického průkazu a do osvědčení o registraci vozidla, to vše za částku 4.500,- Kč, avšak následně s poškozeným přestal komunikovat, přičemž vozidlo nevrátil, tažné zařízení na automobil nenamontoval a automobil následně prodal bez vědomí poškozeného R. S., a tímto svým jednáním způsobil poškozenému J. K. škodu ve výši 139.000,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. 4. 2008, sp. zn. 6 T 46/2008, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného Š. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že v trestní věci obviněného Š. K. není dána místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4, nýbrž Městského soudu v Brně. V dané věci je obviněnému kladeno za vinu spáchání trestného činu zpronevěry dle § 248 tr. zák. Místem spáchání trestného činu zpronevěry je místo, kde se obviněný dopustil jednání, jímž si přisvojil cizí věc mu svěřenou. Samotným převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1 tr. zák. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. U trestného činu zpronevěry dle § 248 tr. zák. nelze vyloučit, že k jednání pachatele dojde na jiném místě, než na kterém nastal nebo měl nastat účinek trestného činu. O takový případ však nejde, jestliže pachatel, který má v souladu se svěřením věci u sebe, na místě jež je odlišné od bydliště poškozeného, si ji přisvojí a tím způsobí poškozenému škodu (srov. R 16/1999). V trestní věci obviněného Š. K. ze svědeckých výpovědí vyplývá, že na území P. poškozený K. měl pouze předat obviněnému předmětné vozidlo (měl ho obviněnému svěřit), a to za účelem namontování tažného zařízení. Tedy na území P. došlo pouze k samotnému převzetí svěřené věci (vozidla) obviněným s tím, že obviněný bude s touto věcí určitým způsobem nakládat. S ohledem na údaje uváděné svědkem S. (kterému měl obviněný předmětné vozidlo prodat) a na ustálenou judikaturu, má samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 4 za to, že místem, kde mohlo dojít v daném případě ke spáchání trestného činu zpronevěry obviněným Š. K., je místo, kde obviněný svěřené vozidlo svědkovi S. prodal. Tímto místem byl motorest v B. Ze shora uvedených skutečností lze proto dovodit, že v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu není pro projednání trestní věci obviněného Š. K. příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4. Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, stejně tak jako místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. U trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák. je místo spáchání trestného činu chápáno jako místo, kde si pachatel tohoto trestného činu svěřenou věc přisvojil, jelikož převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nenaplňuje zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák. Místo, kde pachatel věc převzal, proto nemusí být místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě mělo dojít k přisvojení předmětného vozidla obviněným Š. K. podle zatím shromážděných důkazů na území B., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. April 2008