JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 17/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných L. B. a E. S. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 3 T 12/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 4. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných L. B. a E. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podala dne 1. 2. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněné L. B. a E. S. pro trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 261a tr. zák., kterých se měli dopustit tím, že obviněný L. B. v průběhu roku 2003 byl šéfredaktorem internetového časopisu „P. g.“, umístěného na internetové stránce, zajišťoval přípravu a výrobu dvou čísel tohoto časopisu s jeho následnou distribucí, včetně jeho umístění na uvedených světově veřejně přístupných webových stránkách, a do časopisu „P. g.“ rovněž přispíval jako autor textu článků, a to v čísle 1/2003 článků „Dobrý den, vážení čtenáři“ a „Holokaust a zase holokaust“, v čísle 2/2003 článků „Vážení čtenáři“ a „Chaver znamená přátelství by Thomas“, v čísle 3/2004 článků „Vážení čtenáři“ a „Radoi Islam“, a že obviněný E. S. v průběhu roku 2004 byl šéfredaktorem internetového časopisu „P. g.“, umístěného na internetové stránce, zajišťoval přípravu a výrobu tří čísel tohoto časopisu s jeho následnou distribucí, včetně jeho umístění na uvedených světově veřejně přístupných webových stránkách, a do časopisu „P. g.“ rovněž přispíval jako autor textu článků, a to v čísle 2/2003 článku „Organizace NSDAP/AO“, v čísle 3/2004 článků „Náš vzdělávací systém“, „Po stopách židobolševismu“ a vsunutého komentáře v článku „Vážení čtenáři“, ve Speciálu z července 2004 článku „Vážení čtenáři“, ve Speciálu z prosince 2004 článků „Vážení čtenáři“, „Otázky, které zůstávají otevřené“ a „Závěr“, přičemž články publikované v časopisech „P. g.“ obviněnými a dalšími neztotožněnými autory obsahují nenávistná vyjádření vůči Židům, objevuje se v nich touha po jejich fyzické likvidaci, nacistická genocida Židů (holokaust) je zpochybňována jako událost, která se nestala nebo se alespoň nestala v oficiálně udávaném rozsahu, je prezentováno přesvědčení, že v Osvětimi, Birkenau nebo Majdaneku nebyly plynové komory, články varují před barevnými imigranty, je preferována bílá rasa, Romové jsou označováni za zloděje a příživníky, autoři článků se hlásí k myšlenkám a osobnostem nacionálního socialismu, vycházejí z pojetí nacionálního socialismu ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století a na něj navazujícího poválečného a soudobého nacionálního socialismu, tj. neonacismu, nacionální socialismus je autory článků pojímán pozitivně, jeho představitelé a organizace, které v jeho rámci působí, jsou pozitivně oceňováni.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. 3 T 12/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných L. B. a E. S. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že není místně příslušný k projednání věci, neboť skutky, jichž se obvinění měli jednáním popsaným v obžalobě dopustit, se nestaly v jeho obvodu, a že podle § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušný k projednání věci soud, v jehož obvodu se nachází bydliště obviněných, neboť k hlavní části jednání, v němž obžaloba spatřuje naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., tedy k vydavatelské činnosti mělo s ohledem na domovní prohlídky obviněných, při nichž byly zajištěny počítače a notebooky, na kterých pravděpodobně závadné texty vznikaly, a ze kterých pak prostřednictvím disket, mailů, případně přímo připojením na světovou síť byly články zveřejňovány a šířeny, docházet v místě bydliště obviněných. V daném případě tak přichází v úvahu místní příslušnost Okresního soudu v Hodoníně a Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kdy pro určení místní příslušnosti lze odkázat na zvyklost určení místní příslušnosti podle prvně zmiňovaného v obžalobě, tedy pro konání společného řízení by měl být příslušný Okresní soud v Hodoníně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo podle zatím shromážděných důkazů k hlavní části žalovaného jednání obou obviněných docházet v místech, kde bydleli, to je ve V. n. M., okr. H., a v L. n. S., okr. H. B. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 28. 2. 2008 je možno přisvědčit v tom směru, že pokud obvinění jednali způsobem, pro který jsou žalováni, využívali k tomu technického zařízení, které u nich bylo nalezeno při domovních prohlídkách. Za tohoto stavu lze věcně i místně považovat k projednání věci za příslušný jak Okresní soud v Hodoníně, tak Okresní soud v Havlíčkově Brodě. S ohledem na to, že Okresní soud v Havlíčkově Brodě se vzhledem k bydlišti obviněných, svědků navrhovaných ke slyšení před soudem i znalců a expertů přicházejících v úvahu ke slyšení jeví jako lépe dostupný než Okresní soud v Hodoníně, bylo ve smyslu § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. April 2008