JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 15/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných M. R., a T. R., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 5 věc vedená pod sp. zn. 30 T 68/2007 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 30 T 68/2007 vedeno trestní stíhání obviněného M. R. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a obviněného T. R. pro trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák. a trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., kterých se měli dopustit jednáním popsaným v obžalobě.

Podáním ze dne 12. 3. 2008 navrhla samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných M. R. a T. R. Obvodnímu soudu pro Prahu 5 a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné, pobočka Havířov, s tím, že v dané věci jsou důležité důvody pro postup podle § 25 tr. řádu dány a oba obvinění o konání hlavního líčení v místě svého bydliště v H. požádali. Obviněný M. R. z důvodu dlouhodobé tíživé finanční situace, kdy je bez jakéhokoliv příjmu a zcela závislý na finanční podpoře své matky pobírající pouze starobní důchod, jež dostačuje pouze k pokrytí základních potřeb, navíc o svou 83 let starou matku osobně pečuje a doprovází ji k pravidelným lékařským vyšetřením. Obviněný T. R. pak svou žádost opírá o svůj špatný zdravotní stav, který jak vyplývá z lékařských zpráv, je dlouhodobě nepříznivý, vyžadující vyloučení větší fyzické a psychické námahy a neumožňuje mu cestu do P. a zpět v jednom dni, kdy současně mu jeho finanční situace nedovoluje úhradu ubytování v P. S ohledem na shora uvedené, má samosoudkyně za to, že zdravotní stav obviněného T. R., stejně jako finanční situace obviněného M. R., tvoří významnou překážku konání hlavního líčení u jinak věcně a místně příslušného soudu v P.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Obviněný T. R. není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen dlouhé cesty z H., kde bydlí, k procesnímu soudu. Obviněný M. R., jež se také trvale zdržuje v H., je dlouhodobě v tíživé finanční situaci a osobně se stará o svou starou matku. S ohledem na vzdálenost mezi obvodem Obvodního soudu pro Prahu 5, kam trestní věc obviněných napadla, a obvodem Okresního soudu v Karviné, odkud by se obviněný T. R. k procesnímu soudu musel díky svým dlouhodobým zdravotním problémům náročně dopravovat, a s ohledem na finanční problémy obviněného M. R., se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc projednal a rozhodl Okresní soud v Karviné, přičemž je na vnitřní organizaci tohoto soudu, zda věc bude projednána v sídle tohoto soudu v K., či v sídle jeho pobočky v H.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. April 2008