JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 14/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných L. Ž.,, D. P., roz. K., Ing. M. F., L. L. a L. V., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 33/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 3. 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných L. Ž., D. P., roz. K., Ing. M. F., L. L. a L. V. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 25. 1. 2008 Městskému soudu v Brně obžalobu na obviněné L. Ž., D. P., roz. K., Ing. M. F., L. L. a L. V. pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. spáchaného formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterého se měli dopustit tím, že po předchozím společném projednání v úmyslu způsobit českému státu škodu a sobě neoprávněný prospěch dne 14. 5. 2004 objednal L. Ž. prostřednictvím společnosti A. C. s. r. o., se sídlem S., P. (dále jen společnost A., v té době jednatel L. V.), 100 tun vysokoaromatické směsi do penetrační hmoty od společnosti S. spol. s r. o., se sídlem P., P. (Slovenská republika - dále jen S.) s dopravou v železničních cisternách s místem určení železniční stanice Z. n. M., na základě čehož byly společností S. dne 24. 5. 2004 dodány dvě železniční vagónové cisterny s deklarovaným obsahem vysoce aromatických ředidel (zboží nezatíženo spotřební daní) v celkové hmotnosti 88.050 kg, které byly v železniční stanici Z. n. M. osobně převzaty L. V. na pokyn L. Ž. a téhož dne se souhlasem vedoucího výrobně-obchodního střediska Z. Z. p. S. P., přistaveny na vlečku Z. Z., kde byly po dohodě L. Ž. a prokuristy společnosti T. s. O. D. P. stočeny ve dnech 26. 5. 2004 - 28. 5. 2004 do automobilové cisterny společnosti T. a. s. (skutečného odběratele), přičemž ve dvou případech v množství 75.311 litrů bylo toto zboží naskladněno do skladu pohonných hmot společnosti H. O. již jako benzín automobilový BA 95 Natural na čerpací stanice P. a D. (tedy jako zboží zatížené spotřební daní); přeprava zboží do skladu a na benzinové stanice byla provedena na základě fiktivní objednávky společnosti A. s. r. o., se sídlem O., Š., kterou vyhotovil jednatel Ing. M. F. po dohodě s L. Ž., veškeré naskladněné zboží ve skladu H. O. pak L. Ž. prodal po předchozí dohodě s D. P. (prokuristou společnosti T. a.s.), který od samého počátku znal původ zboží i to, že při dovozu do ČR toto zboží bylo deklarováno jako vysokoaromatické ředidlo (bez spotřební daně), společnosti T. jako BA 95 Natural - tedy se spotřební daní, fakturačně přes společnost R. E. s. r. o., V. n., P., kdy faktury vystavil L. L. na pokyn L. Ž., který ve fakturách uváděl jednak zboží benzin BA 95 Natural, jednak umožnil uvedením bankovního spojení společnosti R. E. realizaci plateb za vysokoaromatické ředidlo užité jako BA 95 Natural a všichni zúčastnění shora popsaným způsobem společně jednali v úmyslu, aby tzv. vysokoaromatické ředidlo (bez spotřební daně) bylo v konečné fázi prodáno jako benzin BA 95 Natural a státu nebyla odvedena příslušná spotřební daň, porušili tak ust. § 45 odst. 3, 4 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních a dle sazby daně z minerálních olejů uvedené v ustanovení § 48 odst. 1, 10 citovaného zákona neodvedením spotřební daně společně způsobili škodu České republice v celkové výši 1.323.712,- Kč.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. 5 T 33/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu, za použití § 18 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněných L. Ž., D. P., roz. K., Ing. M. F., L. L. a L. V. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu § 18 odst. 1 tr. řádu není Městský soud v Brně místně příslušný k projednání této trestní věci. Ze spisového materiálu vyplývá, že místně příslušným pro řízení v prvním stupni po podání obžaloby je Obvodní soud pro Prahu 1, neboť společnost, přes kterou probíhala fakturace, a to R. E. s. r. o., má sídlo v obvodu P., kdy daňovým subjektem je příslušný Finanční úřad sídlící na území města Prahy. Eventuelně by mohla být dovozena příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3, kde má sídlo společnost A. C. s. r. o., přes kterou objednal obviněný L. Ž. vysokoaromatickou směs do penetrační hmoty, a to již s úmyslem po předchozím společném projednání se spoluobviněnými, způsobit českému státu škodu a sobě neoprávněný prospěch. Ze spisového materiálu nevyplývá žádná skutečnost, která by vedla k závěru, že místně příslušným k projednání věci je Městský soud v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněných L. Ž., D. P., roz. K., Ing. M. F., L. L. a L. V. podle zatím shromážděných důkazů dojít na území P., kde má sídlo společnost R. E. s. r. o., přes kterou probíhala fakturace, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. March 2008