JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 12/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného N. V., dříve B., I., P., C., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 71 T 123/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. března 2008 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného N. V., dříve B., I., P., C., p ř í s l u š n ý Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě podal dne 14. 6. 2007 Okresnímu soudu v Ostravě obžalobu na obviněného N. V. pro dva trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., kterých se měl dopustit celkem šesti útoky popsanými v obžalobě.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 71 T 123/2007, byla trestní věc obviněného N. V. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť obviněný se měl žalovaného jednání dopustit jedním útokem v T. n. V., v Č. T., v Š. a v M. a dvěma útoky v B. a žádným útokem v O.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovaným skutkům obviněného N. V. mělo dojít na různých místech České republiky, k žádnému však v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Jedním z míst, kde mělo dojít k útokům, pro něž je obviněný žalován, je i B., kde dokonce k tomuto útoku došlo opakovaně. Za tohoto stavu je podle § 18 odst. 1 tr. řádu Městský soud v Brně jedním ze soudů, který je místně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. March 2008