JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 11/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných M. Š. a Ing. M. H., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 3. 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Městskému soudu v Praze věc vedená pod sp. zn. 2 T 1/2007 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 26. 3. 2007 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněné M. Š. a Ing. M. H. pro trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák. a další, kterých se měli dopustit jednáním popsaným v obžalobě.

Podáním ze dne 20. 2. 2008 navrhla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze odnětí trestní věci obviněných M. Š. a Ing. M. H. Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Brně s tím, že obviněný, jak vyplývá ze zpracovaných znaleckých posudků z oboru zdravotnictví odvětví neurologie a také ortopedie a traumatologie, dlouhodobě, bez prognózy na výrazné zlepšení, trpí takovými zdravotními obtížemi, že jeho účast u hlavního líčení v P. se jeví s ohledem na vzdálenost procesního soudu od místa bydliště obviněného v H., méně vhodná, naopak jednání před Krajským soudem v Brně obviněný schopen je. Navíc v blízkosti Krajského soudu v Brně bydlí s výjimkou obviněné Ing. M. H. a jejího obhájce i většina svědků navržených ke slyšení před soudem. Z těchto důvodů má Městský soud v Praze zato, že v zájmu rychlosti a hospodárnosti projednání věci by měl trestní věc obviněných M. Š. a Ing. M. H. projednat a rozhodnout Krajský soud v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

S ohledem na zdravotní stav obviněného jsou v tomto případě splněny důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Podle zdravotní dokumentace obsažené v trestním spisu je obviněný M. Š. jen s velkými problémy schopen podstoupit dlouhou cestu ze svého bydliště k procesnímu soudu a cestu z H., kde obviněný bydlí, do P. je nesporně nutno za takovou dlouhou cestu považovat. Protože stejná zdravotní dokumentace připouští, že je obviněný schopen cestovat na kratší vzdálenosti, jeví se v zájmu vyřízení věci, aby v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu věc projednal a rozhodl Krajský soud v Brně.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. March 2008