JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 85/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. října 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky M. M., rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 23. 11. 1998, sp. zn. 3 KLs 142 Js 4732/98.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 5. 10. 2005 pod sp. zn. 868/2005-MO-M/5 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání odsouzení občana České republiky M. M., rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 23. 11. 1998, sp. zn. 3 KLs 142 Js 4732/98, do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud zjistil, že o zaznamenání údajů o odsouzení M. M. rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 23. 11. 1998, sp. zn. 3 KLs 142 Js 4732/98, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 11 Tcu 33/2002, k návrhu Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25. 1. 2002, sp. zn. 2826/2000-MO-M. Citovaným usnesením bylo návrhu zcela vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že údaje o odsouzení M. M. výše uvedeným rozhodnutím Zemského soudu v Drážďanech se zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.

Nyní byl Nejvyššímu soudu předložen návrh na zaznamenání odsouzení téže osoby shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle výše citovaného zákonného ustanovení.

Za této situace pak Nejvyšší soud musel konstatovat, že bylo-li o zaznamenání odsouzení jmenovaného v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadal v úvahu. Opětovné zapsání téhož odsouzení do evidence Rejstříku trestů je za těchto okolností vyloučeno.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík

Vydáno: 26. October 2005