JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 79/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. ledna 2006 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky R. K.-G, rozsudkem Obvodového soudu Kronach, Spolková republika Německo, ze dne 3. 12. 2003, sp. zn. 2 Ls 8 Js 5267/03, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných prostředků a nedovoleného obchodování s těmito prostředky podle § 25 odst. 2, § 52, § 53, § 55 německého trestního zákona, § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 č. 1, § 29 odst. 1 č. 1 německého zákona o omamných prostředcích, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, a k dalšímu úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců s tím, že do tohoto trestu byl zahrnut trest z rozsudku Obvodového soudu v Tirschenreuth, Spolková republika Německo, ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 1 Ds 7 Js 7975/02, jímž byla uznána vinnou trestným činem nedovoleného nabytí omamných látek a nedovoleného dovozu omamných látek.

O d ů v o d n ě n í :

Výše označeným rozsudkem Obvodového soudu Kronach, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 3. 12. 2003, byla R. K.-G. uznána vinnou trestným činem nedovoleného dovozu omamných prostředků a nedovoleného obchodování s těmito prostředky podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo, a to v podstatě na základě zjištění, že po dohodě s A. G. někdy v červnu 2002 nebo i dříve o tom, že v Čechách nakoupí drogu Crystal Speed, přivezou ji do Německa a následně ji se ziskem prodají, v období od 1. 6. 2002 do 28. 4. 2003 ve dvaceti pěti případech jela buď společně s G. B. nebo A. G. nebo H. B. do České republiky a tam obstarali omamnou látku - Crystal Speed nebo Pervitin - a převezli ji do Německa, kde ji R. K.-G. sama nebo společně s A. G. se ziskem rozprodala. Tímto způsobem dovezla a prodala drogu Crystal Speed v celkovém množství 321,5 g a drogu Pervitin v celkovém množství 26 g.

Za to byl R. K.-G. uložen jednak úhrnný trest odnětí svobody v délce jednoho roku a šesti měsíců, jednak další úhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, a to se zahrnutím trestu uloženého jí rozsudkem Obvodového soudu Tirschenreuth, Spolková republika Německo, ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 1 Ds 7 Js 7975/02, přičemž tímto rozsudkem byla odsouzena pro trestný čin nedovoleného nabytí omamných látek a nedovoleného dovozu omamných látek k úhrnnému trestu odnětí svobody na čtyři měsíce, jehož výkon byl stanoven podmíněně, a trestné činnosti se měla dopustit tím, že v listopadu 2001 získala v České republice 5 gramů amphetaminu částečně pro svou vlastní spotřebu, částečně k dalšímu prodeji a převezla ho přes hraniční přechod W. na spolkové území, a dne 5. 7. 2002 v 15.45 hodin přicestovala společně s A. G. osobním vozem VW Golf přes hraniční přechod W. do Spolkové republiky Německo a vezla s sebou ve svých spodních kalhotkách naporcovaný sáček se 17,2 g Amphetaminu, který získala za 600 EUR na nádraží v Ch.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného rozsudku, jímž byly R. K.-G. uloženy dne 3. 12. 2003 úhrnné tresty odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, který vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.), což platí i v případě trestného činu z rozsudku Obvodového soudu Tirschenreuth, Spolková republika Německo, ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 1 Ds 7 Js 7975/02. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzená R. K.-G. se podílela na ilegálním převozu většího množství nebezpečné omamné látky na území jiného státu, přičemž stupeň nebezpečnosti jejího jednání je zvyšován i tím, že trestných činů se dopouštěla po delší časové období ve více případech a v součinnosti s dalšími osobami. Jedná se o závažnou trestnou činnost, k jejímuž stíhání zavazují Českou republiku též mezinárodní smlouvy. Pokud jde o druh trestu, byly jí uloženy dva tresty odnětí svobody v již nikoli zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík

Vydáno: 18. January 2006