JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 57/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharska o povolení průvozu G. D. A., občanky B., t. č. ve vězení ve Š., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. srpna 2005 podle § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se průvoz odsouzené G. D. A., státní občanky B., územím Č. r. do B., pro účely předání k výkonu trestu odnětí svobody, uloženého jí rozsudkem Krajského soudu v Göteborgu, Švédské království, ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. B 9168-04.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Bulharska dne 4. 7. 2005, č. j. 99-H-T-4/05, požádalo na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (č. 553/1992 Sb.) o povolení průvozu bulharské občanky G. D. A. územím Č. r. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované ze Š. k výkonu zbytku nepodmíněného trestu odnětí svobody do B., a to trestu odnětí svobody v trvání dvou let, který jí byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Göteborgu, Švédsko, ze dne 7. října 2004, sp. zn. B 9168-04, za trestný čin závažné krádeže podle článku 4 hlavy 8 švédského trestního zákona. Uvedené trestné činnosti se měla dopustit v podstatě tím, že v období od počátku roku 2004 do 9. září 2004, kdy byla zadržena, ve Š. okrádala cestující v městské hromadné dopravě o věci, které měli u sebe, tak jak je popsáno v bodech 1 - 8 rozsudku, jmenovitě např. poškozené B. M. L., B. G.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 423 tr. ř.), tak výše již uvedenou Úmluvou. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzené uložen za čin, který vykazuje zákonné znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (§ 247 tr. zák.), přičemž předávaná osoba není občankou České republiky (srov. čl. 16 Úmluvy).

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzené G. D. A. územím Č. r. pro účely předání k výkonu výše uvedeného trestu v B., Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Bulharska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím Č. r.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík

Vydáno: 04. August 2005