JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tcu 55/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. listopadu 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. K. rozsudkem Zemského soudu v Klagenfurtu, Republika Rakousko, ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 18 Hv 30/08g, který nabyl právní moci dne 1. 4. 2008, a to pro trestný čin závažné řemeslným způsobem a vloupáním spáchané krádeže podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 4, 129 č. 1 a 130 (druhá alternativa) rakouského trestního zákoníku, částečně ve spojení s § 15 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Klagenfurtu ze dne 26. 3. 2008 byl J. K. uznán vinným trestným činem závažné řemeslným způsobem a vloupáním spáchané krádeže podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 4, 129 č. 1 a 130 (druhá alternativa) rakouského trestního zákoníku, v případě jednání dále popsaného pod bodem 4) a) iii) částečně ve spojení s § 15 rakouského trestního zákoníku, a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu v Klagenfurtu tím, že společně nejméně s jedním spolupachatelem odcizil vědomě dále specifikované hodnotné předměty a peněžní částky, trestného činu se dopustil opakovaně, přičemž hodnota odcizených předmětů i peněz pokaždé přesahovala 3000 €. Opakováním krádeže si hodlal opatřovat nepřetržitý zdroj příjmu. Trestných činů se dopouštěl rozlomením nebo vypáčením dveří firemních prostor, přičemž vždy jednal s úmyslem neoprávněně se obohatit přivlastněním si odcizených předmětů a finančních sum, a to:

1) v noci z 19. na 20. 12. 2005 odcizil v L. ve firmě V.-S. GmbH trezor včetně jeho obsahu, který činil 3 657 €;

2) v noci ze dne 9. na 10. 12. 2006 odcizil v S. firmě T. R.-C. A. GmbH cenné dobropisy v hodnotě 720 €;

3) v noci z 30. na 31. 12. 2006 odcizil ve V. firmě I. GmbH cenné předměty a finanční hotovost ve výši celkem asi 210 €;

4) v noci z 12. na 13. 1. 2007 odcizil v K.:

a) v B.

i) firmě V. A. K. GesmbH cenné předměty v hodnotě asi 1 200 € a rovněž laptop neznámé hodnoty,

ii) Ing. M. E. cenné předměty a finanční hotovost v celkové hodnotě asi 6 300 €,

iii) firmě S.-N., Dr. A. L., dopravní kanceláři B. T., stejně jako B. B. A. cenné předměty a peníze v hotovosti nezjištěné hodnoty, přičemž v tomto případě zůstalo částečně u pokusu;

b) v H. firmě A. B. cenné předměty v celkové hodnotě asi 10 000 €.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 18. 11. 2008, pod č. j. 2072/2008–MOT–T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. K. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. K. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (vloupal se do velkého množství objektů a odcizil tam velké množství věcí), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch

Vydáno: 24. November 2008